Satser fra SKAT

A

Affalds- og råstoffer

Virksomheden skal betale afgift af affald der afleveres til forbrænding.

Opgravning af forurenet jord, som deponeres uden for ejendomme eller et areal der er kortlagt som foruret areal, er ligeledes at betragte som affald. Ved bortafskaffelse skal der derfor som udgangspunkt betales affaldsafgift.

Ren jord er ikke affald. Ønskes jorden anvist gælder Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Undersøg med dine lokale skattemyndigheder, om du skal betale affaldsafgift.

Ved råstofudvinding på såvel dansk grund samt ved erhvervsmæssig modtagelse fra udlandet af råstoffer betaler virksomheden afgift pr. m3.
Læs mere

Afskrivninger

Det er muligt at foretage skattemæssig afskrivning over en årrække, af udgifter til driftsmidler der anvendes erhvervsmæssigt. Eksempler på sådanne kan være; værktøj, biler, PC'ere og kontormøbler.

For at kunne foretage skattemæssig afskrivning af driftsmidlet, skal det være anskaffet. Et driftsmiddel kan betagnes som anskaffet, når det opfylder følgende kriterier:

1. Det er leveret til en igangværende virksomhed
2. Det er bestemt til at indgå i virksomhedens drift
3. Det er færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften

Der kan maksimalt afskrives 25 % årligt.

Hvad momsen angår, gælder det, at såfremt det er muligt at trække momsen fra, skal den ikke medregnes i driftsmidlets samlede anskaffelsessum.
Læs mere

Aktieavancebeskatning

Aktieavance er lig fortjenesten ved salg af aktier efter fradrag af handelsomkostninger.

ktieavancebeskatningsloven fastsætter, hvordan fortjeneste og tab på aktier skal behandles for personer og selskaber.
Læs mere

Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 %, af indkomsten og skal betales af alle lønmodtagere og selvstændige. Der skal til gengæld ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af offentlige ydelser.

Arbejdsmarkedsbidrag forkortes ofte AM-bidrag, og bidraget går til statens udgifter på arbejdsmarkedet, bl.a. dækning af dagpenge, efteruddannelse og orlov.

Arbejdsmarkedsbidraget er ikke udelukkende relateret til løn, men til flere andre ting.

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af
 • løn og andre honorarer
 • feriepenge
 • tantiemer (løn, der er andel af overskud)
 • provisioner
 • fratrædelsesgodtgørelser
 • den skattepligtige værdi af aktier
 • tegnings- og køberet til aktier fra arbejdsgiver
 • værdien af fri bil og telefon
 • indbetalinger på pensionsopsparinger
Læs mere

B

Batteriafgifter

Der skal betales batteriafgift til statskassen af lukkede nikkel-cadmium-batterier.

Afgiften udgør følgende, for:
 • Nikkel-cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak: 6 kr. pr. stk.
 • Sammenbyggede nikkel-cadmium-rundceller: 36 kr. pr. pakke, dog mindst 6 kr. pr. celle.

Er varen brugt udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny vare, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel-cadmium-akkumulator.
Læs mere

Boafgifter

Beskatningen af arv har siden d. 1. juli 1995 været baseret på et boafgiftssystem. Boafgiften betales af boet før udlodning af en eventuel arv til arvingerne. Den beregnes under ét af den samlede arvebeholdning, som afdøde efterlader sig.

Boafgiftssystemet indeholder tre afgiftssatser; 0 %., 15 %. og 36,25 %
Læs mere

Børnefamilieydelse

Der er siden 1987 blevet udbetalt en skattefri indkomstuafhængig børnefamilieydelse til alle børn og unge under 18 år med hjemsted i Danmark.

Ydelsen ændrer sig i takt med barnets alder, og udbetales af SKAT til forældrene med en fjerdedel i hvert kvartal. Som udgangspunkt udbetales ydelsen til barnets mor og gives første gang for det hele kvartal efter det kvartal, hvor barnet er født og sidste gang for det kvartal, hvor barnet bliver 18 år.
Læs mere

C

CFC/industrielle drivhusgasser

Hvis man erhvervsmæssigt fremstiller varer, der indeholder CFC/industrielle drivhusgasser, skal der betales en afgift til staten. Det samme gør sig gældende, hvis man modtager stofferne fra udlandet.

Stofferne bliver bl.a. brugt til følgende varer:
 • Fjernvarmerør
 • Køleskabe
 • Frysere
 • Isolerede porte og døre
 • Fugeskum
 • Spraydåser
Læs mere

Chokoladeafgifter

Der skal betales en afgift til staten af chokolade samt en lang række andre varer som f.eks. lakrids og tyggegummi.

Størrelsen på afgiften afhænger af, hvor mange gram sukker varen indeholder per 100 gram af varens vægt.
Læs mere

CO2 afgifter

Der skal betales kuldioxidafgift til staten af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift.

Afgiftssatsernes størrelse varierer fra vare til vare.
Læs mere

D

Dødsboskat

Hvis du som arving er ansvarlig for et dødsbo, der skal betale dødsboskat, skal der benyttes en særlig selvangivelse.

Når et bo skal betale dødsboskat, taler man om bobeskatningsperioden. Det er den periode, hvor SKAT beregner skatten af afdødes og boets indkomst, hvilket vil sige fra begyndelsen af dødsåret til og med skæringsdagen.
Læs mere

E

Ejendomsavancebeskatning

Når man sælger en erhvervsejendom, skal man betale skat af en eventuel fortjeneste i forbindelse med salget. Fortjeneste er lig salgssummen minus anskaffelsessummen, hvor anskaffelsessummen justeres efter gældende regler
Læs mere

Ejendomsværdiskat

Som ejer af enfamiliehuse, tofamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv. skal man betale ejendomsværdiskat.

Dét, der ligger til grund for beregningen, er den laveste værdi af:
 • Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. oktober i indkomståret
 • Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5%
 • Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002
Læs mere

Ejerafgift på biler

Du skal betale grøn ejerafgift og ikke vægtafgift, hvis din bil er registreret første gang efter den 1. juli 1997. Størrelsen af afgiften afhænger af, hvor langt din bil kan køre på literen.
Læs mere

Elafgift

Elafgit er en afgift, der skal betales til staten for elektricitet.

Som momsregistreret virksomhed kan man få tilbagebetalt afgiften af de første forbrugte afgiftspligtige 15 mio. kWh elektricitet årligt, dog undtaget 1 øre pr. kWh.

Som udgangspunkt kan tilbagebetalingen ikke ske for afgiftspligtig elektricitet, der forbruges til rumvarme og varmt vand.

Ikke alle har dog mulighed for tilbagebetaling af elafgift. Advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv. har f.eks. ikke.
Læs mere

Emballageafgift

Hovedformålet med emballageafgiften er, at den skal være medvirkende til at nedbringe mængden af affald og skabe incitament til at bruge mindre emballage eller genbruge tidligere anvendt materiale.

Emballageafgiften består af fire afgiftssystemer:
 • en volumenbaseret afgift, der er udformet som en stykafgift på visse drikkevareemballager
 • en vægtbaseret afgift. Denne omfatter udvalgte varegrupper og er fastsat ud fra et miljøindeks for forskellige emballagematerialer
 • en vægtbaseret afgift på bæreposer af papir og plast
 • en vægtbaseret afgift på engangsservice
Læs mere

Etablerings- og iværksætterkonto

Hvis man, som lønmodtager, påtænker at starte selvstændig virksomhed eller anskaffe aktier eller anparter i et selskab og derved erhverve virksomhed i selskabsform, kan man få fradrag i skatten for indbetalinger på en etableringskonto. Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag, og kan derfor ikke reducere lønmodtagerens topskat.

Fra indkomståret 2009 er det blevet muligt at oprette en iværksætterkonto i stedet for en etableringskonto. I modsætning til en etableringskonto kan indskud på en iværksætterkonto fradrages i den personlige indkomst, og derved reducere en eventuel topskat.
Læs mere

F

Fondsbeskatning

Jf. reglerne i fondsbeskatningsloven er de fonde der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde skatte-pligtige.

Man opgør en fonds skattepligtige indkomst i overensstemmelse med selskabsskatteloven.

Skattesatsen for fonde er 25%.
Læs mere

Forbrugsafgift

Læs mere

Fremskyndet tilbagebetaling

Hvis en virksomhed har et særligt stort energiforbrug, kan man opnå tilladelse til månedsvis tilbagebetaling. Tilbagebetalingen angår godtgørelsesberettigede afgifter af olie, el, kul, naturgas og bygas samt godtgørelsesberettiget CO2-afgift.

Virksomheder, der har fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud til CO2-afgift, og som har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift, kan endvidere opnå fremskyndet (månedsvis) udbetaling af tilskud til CO2-afgift.

For at opnå tilladelse til fremskyndet tilbagebetaling skal det samlede energiafgiftsbeløb mindst udgøre 30.000 kr. om året. Desuden kan der ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5000 kr.
Læs mere

Fusionsskat

Der foreligger en fusion, når et selskab mv. overdrager sin formue som helhed til et andet selskab mv., eller når to selskaber sammensmeltes. Det har ingen betydning, hvorvidt det modtagende selskab eksisterede før fusionen eller er blevet dannet i forbindelse med denne.

Der foreligger em skattepligtig fusion, når der selskabsretligt fusioneres uden at fusionsskattelovens regler anvendes.
Læs mere

G

Gasafgift

Der betales afgift til staten af naturgas og bygas.

Størrelsen på afgiften afhænger af såvel gas-typen som anvendelsen.
Læs mere

H

Husdyrbeskatning

Læs mere

I

Isafgift

Der skal betales en afgift til staten af konsum-is og konsumis-miks (f.eks. til softice maskiner), når det er fremstillet i erhvervsmæssigt øjemed.

For 20131 udgør afgiften:
6,61 kr./l. når varens indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 ml
5,29 kr./l. når varens indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 ml
Læs mere

K

Kildeskatter

Kildeskat blev indført i Danmark i 1970, og er en form for indkomstskat, der opkræves ved kilden. F.eks. sådan at skatten indeholdes af arbejdsgiveren i forbindelse med udbetaling af løn. Arbejdsgiveren sender så efterfølgende skatten til skattevæsenet.
Læs mere

Konkursskat

Læs mere

Kulafgift

Der skal betales en afgift til staten af brændværdien af f.eks. stenkul, koks, brunkulsbriketter m.v.
Læs mere

Kulbrinteopkrævning

Læs mere

Kulbrinteskat

Ved indvinding af kulbrinter, olie og naturgas, på dansk område, skal der betales skat og tillægsskat af overskuddet.
Læs mere

Kursgevinst

En kursgevinst opnås, når kursen på en af dine aktier eller obligationer stiger. Omvendt opnår du et kurstab, hvis kursen falder.

Kursgevinstloven definerer, hvordan du skal beskattes af en evt. kursgevinst eller et kurstab. Der er dog en bagatelgrænse på 2000 kr. for personers kursgevinster og –tab.
Læs mere

Kvælstofafgift

Der betales en afgift til staten af kvælstofindholdet i en række kemiske og mineralske gødninger, f.eks. ammoniak og calciumnitrat.

Derudover betales der en afgift af kvælstofindholdet i organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som samtidig er beregnet til salg i pakninger på 50 kg eller mindre.
Læs mere

Køretøjsregistrering

Køretøjsregistreringsloven beskriver, hvilke køretøjer der skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden de tages i brug på områder, hvor færdselsloven gælder, samt hvilke staser der gør sig gældende.
Læs mere

L

Ligning

Ligningsloven beskriver påligningen af indkomstskat til staten. Der er en lang række satser knyttet til ligningsloven, som spænder fra bundfradrag vedr. legater til tillæg til befordringsfradrag mv.
Læs mere

Lystfartøjsforsikringsafgift

Der pålægges en afgift af forsikringer for her i landet hjemmehørende lystfartøjer af enhver art, herunder gælder f.eks. fartøjets maskineri, inventar og udstyr. Desuden omfatter afgiften forsikringer for lystfartøjer, der helt eller delvis anvendes erhvervsmæssigt.
Læs mere

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift, du som udgangspunkt kun skal betale, hvis din virksomhed sælger varer og ydelser, der er fritaget for momspligt.

Selve beregningen af lønsumsafgiften herunder hvilken sats, der skal anvendes, afhænger både af virksomhedens aktiviteter og af organisationsformen.
Læs mere

M

Mineralolieafgift

Der skal betales afgift til staten af mineralolieprodukter. Herunder hører f.eks. gas- og dieselolie, petroleum og benzin.
Læs mere

Moms

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Det er en indirekte skat, der beregnes af varens salgspris og opkræves af sælgeren.
Sælgeren modregner den moms, der er betalt ved indkøb, når der afregnes med skattevæsenet. Når en forretning eller virksomhed betaler moms, beregnes den ud fra forskellen mellem de samlede indkøbs- og salgspriser i virksomheden, dvs. merværdien.
Læs mere

O

Opkrævningsloven

Læs mere

Opløsningsmiddelafgift

Der skal betales en afgift til staten af følgende opløsningsmidler:
 • Tetraklorætylen
 • Triklorætylen
 • Diklormetan
For 2011 udgør afgiften for hvert af de tre opløsningsmidler 2 kr. pr. kg af nettovægten.
Læs mere

P

Pensionsafkastbeskatning

Der skal betales en skat til staten af det skattepligtige afkast. Beskatningsprocenten udgør 15 %.

et skattepligtige afkast for pensionsordninger i pengeinstitutter opgøres som alle former for formueafkast, f.eks. aktieafkast og afkast af fordringer.

Det skattepligtige afkast for pensionsordninger i pensionsinstitutter opgøres som udgangspunkt som renten i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, der tilskrives depotet, dvs. som kontorenten.
Læs mere

Pensionsbeskatning

Pensionsbeskatningsloven indeholder de beløbsgrænser og skattesatser, der knytter sig til pension. Her fremgår bl.a.
 • at man på en kapitalpension kan indbetale op til 46.000 kr. om året
 • at man på en ratepension kan betale op til 100.000 kr. årligt
Læs mere

Personskat

Loven om indkomstskat for personer kaldes også personskatteloven. Med personlig indkomst menes alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst.

Af personskatteloven fremgår det bl.a., at personfradraget for alle over 18 år udgør 42.900 kr. årligt samt at topskattegrænsen beløber sig til 389.900 kr. årligt.
Læs mere

R

Registreringsafgift

Der skal betales en afgift til staten af motorkøretøjer, som skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven, samt af påhængs- og sættevogne til disse motorkøretøjer.

Registreringsafgiften bliver pålagt i forbindelse med indregistrering af køretøjet, og udregnes på baggrund af en række fradrag og procentsatser.

Danmark har en af Europas – og verdens – højeste registreringsafgifter.
Læs mere

S

Selskabsskat

Alle aktie og anpartsselskaber eller aktieselskabslignende selskaber er skattepligtige i Danmark.

Udfra selskabets årsrapport opgøres størrelsen på skatten.

Større selskaber skal indsende selvangivelsesblanketter og bilag, hvorimod små og mellemstore virksomheder ikke behøver indsende selvangivelse. De skal alene indberette hovedtal via tast-selv på SKATs hjemmeside.
Læs mere

Seniorskattenedslag

Der er lavet en midlertidig lov, der skal øge beskæftigelsen blandt seniorer.

Den giver ældre som bliver på arbejdsmarkedet til de bliver 65 år mulighed for at få udbetalt op til 103.480 kr. skattefrit. Dog skal visse kriterier omkring arbejdstid og indkomst opfyldes.
Læs mere

Skatteforvaltning

Forvaltning er en offentlig myndigheds måde at administrere lovgivning på. I Danmark er forvaltning underlagt forvaltningsloven.
Læs mere

Skattekontrol

Skat kan til tider kontrollere private og virksomheder omkring deres indberetninger til SKAT. Man skal indberette korrekte oplysninger til SKAT omkring skatteforhold, ellers er det muligt at blive straffet.
Læs mere

Sodavandsafgift

Der skal betales afgift, såfremt man ønsker at sælge sodavand og andre læskedrikke.

Der er visse undtagelser, hvor man ikke skal betale afgift, f.eks. ved mineralvand som er usødet og ikke-aromatiseret.
Læs mere

Spildevandsafgift

Der skal betales afgift til statskassen af spildevand, der udledes i søer, vandløb eller havet. Ligeledes skal der betales en afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende.
Læs mere

Spilleautomatafgift

Hvis du har en præmiegivende spilleautomat stående i din virksomhed, skal der hvert år betales en afgift til staten. Afgiften er pt. 750 kr. pr. år.
Læs mere

Spiritusafgift

Man skal i Danmark betale afgift på spiritus, herunder ætanol, over 1,2 pct. vol. samt af vin og frugtvin m.v. med et ætanolindhold over 22 pct.
Læs mere

Stempelafgift

Der betales stempelafgift til statskassen ved de fleste offentlige dokumenter, dette er gældende for både privatpersoner og for virksomheder.

Afgiften er forskellig fra sag til sag.
Læs mere

Studielån

Såfremt man er under uddannelse, kan man tage et SU-Studielån. For at få lånet skal man allerede modtage SU. SU lån gives for et år af gangen. Der tilkommer renter på SU lånet og man skal betale det tilbage, når man har færdiggjort sin uddannelse.
Læs mere

Svovlafgift

For flere forskellige kul- og mineralolieprodukters vedkommende, skal der betales svovlafgift af svovlindholdet, hvis det er over 0,05 %.
Læs mere

Sømandsbeskatning

Hvis man arbejder på skibe mv., er man i princippet underlagt almindelige skatteregler, dog er der specielle forhold, der gør sig gældende, såsom forskellige fradragsmuligheder.
Læs mere

T

Tinglysningsafgift

Tinglysning er en offentlig registrering af f.eks. rettigheder over fast ejendom, andele i andelsboligforeninger, rettigheder over biler, campingvogne, rettigheder over en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser (virksomhedspant) mm.
Læs mere

Tips- og lottoafgift

Skatteministeren kan give bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af en afgift til staten. Afgiftssatserne er forskellige, alt efter hvilket produkt der udbydes.
Læs mere

Tobaksafgift

Der skal betales afgift af cigaretter og andet røgtobak i Danmark.

Der er forskellige satser, alt efter hvilket produkt der produceres, f.eks. betales der for cigaretter: 60,68 øre pr. stk. + 21,22 pct. af detailprisen.
Læs mere

Told

Told er en afgift, der pålægges varer, som indføres til Danmark. I få tilfældes skal der også betales told af varer, der udføres af Danmark.

Man skal være registeret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis man ønsker at importere eller eksportere varer.
Læs mere

Tonnageskat

Læs mere

Totalisatorspilsafgift

Udbyder man spil ved totalisator, skal man først og fremmest have en bevilling fra Skatteministeriet. Derudover skal der betales en afgift til statskassen.

Afgiften er i de fleste tilfælde omsætningsreguleret.
Læs mere

V

Vandafgift

Der skal betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der bruges i Danmark. Afgiften betales af alle registrerede virksomheder og udgør 5 kr. pr. m3 vand.
Læs mere

Vejbenyttelsesafgift

Der opkræves vejbenyttelsesafgift for lastbiler til godstransport med tilladt totalvægt på 12 ton og derover.
Læs mere

Virksomhedsskat

Reglerne for selskabsskat og virksomhedsskat er komplicerede, og de ændres hyppigt. Det er sjældent, der er tale om en forenkling af reglerne.

Forståelse og planlægning af virksomhedsskat har betydning for virksomhedens økonomiske resultat, så derfor opfordres alle til at søge professionel rådgivning.
Læs mere

Vurderingsgebyr

Alle boliger skal løbende vurderes. Almindelig vurdering af landets faste ejendomme finder sted hvert andet år.

Ejerboliger vurderes i ulige år, og andre ejendomme vurderes i lige år.
Læs mere

Vægtafgift

Der skal betales vægtafgift for personbiler, der er indregistreret før 30. januar 1997, og for varebiler uanset registreringstidspunkt. Afgiften opkræves halvårligt.

For personbiler, der er indregistreret mellem 30. januar 1997 og 1. juli 1997, kan der enten betales vægtafgift eller grøn ejerafgift.
Læs mere

Vækstfremmerafgift

Der skal betales en afgift til statskassen af antibiotika og vækstfremmende stoffer, såfremt de anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Afgiftsbeløbende varierer, alt efter hvilket antibiotika eller vækstfremmende stof der benyttes
Læs mere

Ø

Øl- vinafgift

Læs mere