Ekspertblogger på Amino om juridiske og samfundsrelevante emner

Selvstændig ell. ansat: sådan afgør du det!

18. august 2011 | 15.123 Visninger | 8 kommentarer
Hvor mange stjerner giver du? :

Amino Ekspertblog

Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk

Ekspertblogger på Amino om juridiske og samfundsrelevante emner

Forleden beskrev jeg hvorledes en erhvervsdrivende uheldigvis kom til at betale den A-skat han skulle have betalt, såfremt den konsulent han havde haft gående, havde været ansat. Problemet er ikke nyt, ligesom konsekvensen næppe er ukendt for alle. Mange har dog den opfattelse, at man meget nemt kan gøre den ansatte til konsulent, særligt i disse lidt trængte tider, hvor det kunne være forretningsmæssigt behageligt om den ansatte "funktionær" blev konsulent.

Hvordan afgør man så, om en person, der skal arbejde for en, kan være selvstændig, eller om man må definere vedkommende som ansat..

Hvilke forhold spiller ind.

Hvad lægger SKAT vægt på?

 

Her opstilles momenterne, der bl.a. indgår i afgørelsen. (Når jeg skriver bl.a., er det sådan en typisk advokatbemærkning, andre momenter kan selvsagt også indgå..):

Følgende forhold taler for at en person må anses som medarbejder:

 • "chefen" har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol,
 • "den ansatte" arbejder udelukkende eller i overvejende grad for "chefen",
 • der mellem "chefen" og "den ansatte" indgået en aftale om løbende arbejde,
 • "den ansatte" har arbejdstid fastsat af "chefen",
 • "den ansatte" har ret til opsigelsesvarsel,
 • aflønning/betaling er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord m.v.),
 • aflønning/betaling udbetales periodisk,
 • "chefen" betaler udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet,
 • aflønning/betaling er i overvejende grad nettoindkomst for "den ansatte",
 • "den ansatte"anses for "ansat" ved praktisering af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

Her er det ret klart.

Følgende forhold taler for at en person må anses som selvstændig:

 • konsulenten tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra chefen end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre,
 • chefens forpligtelse over for konsulenten er begrænset til det enkelte ordreforhold,
 • konsulenten ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre,
 • konsulenten er økonomisk ansvarlig over for chefen for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko,
 • konsulenten har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp,
 • vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet,
 • indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere,
 • indkomsten afhænger af et eventuelt overskud,
 • konsulenten ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign.,
 • konsulenten helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets udførelse,
 • konsulenten har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra,
 • indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og konsulenten er i besiddelse af en sådan tilladelse,
 • konsulenten ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art,
 • konsulenten i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms,
 • ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.

Sidder du i situationen, kan du måske anvende disse punkter, og fremhæve den mængde, der gælder for dig, og herefter kan du måske selv vurdere, hvorvidt forholdet skal henføres under det ene eller andet.

Uanset om det er ansatte eller selvstændige du skal tilknytte til din virksomhed, kan jeg naturligvis hjælpe dig med at udforme sikre ansættelsesaftaler eller konsulentaftaler med pågældende. Og er du konsulent og bliver præsenteret for en konsulentaftale, kan jeg godt tillade mig at anbefale, at du får et eventuelt kontraktoplæg gennemgået.

Normalt gør vi det sammen på et par timer.

- Jacob Tøjner

Kilde til ovenstående er bl.a. Ligningsvejledningen 2011-2

Læs også


Kommentarer

BroncofanDK   den 18-09-2011 kl. 10:12

Nu kommer problemer jo sjældent når situationerne er klokkeklare. Ofte bruger men jo medarbejdere til projekter over længere tid. Novo Nordisk Engineering havde tidligere en hel del ansatte på konsulent kontrakter som arbejdede for dem på lange projekter over en årrække, men blev brugt som variabel kapacitet.

IT konsulenter/Programmører er ofte ansat på timebasis - og ofte insourcede over længere perioder.

Det er gråzonerne der er interessante - jeg forstår eksempelvis ikke hvordan Novo gjorde det udfra disse rammer - men de havde et par hundrede "ansat" på konsulent kontrakter.

Er kommentaren brugbar? 0 0
Cookie - John Hannover   den 18-09-2011 kl. 10:56

Her er lidt eksempler fra skats eksempler - de er meget gode at blive lidt kloge på. Problemet er i høj grad, at det er flydende grænser, men er man i tvivl, så skal man gå efter at folk er LØNMODTAGERE og skat er idag meget kvikkere med at indekræve B skat som ikke bliver indbetalt, hos arbejdsgiveren, med henvisning til at det var en lønmodtager

EKSEMPLER:

-konsulenter Søren og Sune arbejder ude hos kunderne, ofte et halvt eller helt år hos samme kunde. IT-firmaet synes, det er besværligt med kørsels- og lønregnskab og foreslår derfor Søren og Sune, at de lader sig momsregistrere og fremover sender en månedlig faktura baseret på samme

timeløn plus kørselsgodtgørelse opgjort efter statens takster, hertil lægges 25 procent moms.

SKATs vurdering

Der er ingen ændring i Søren og Sunes erhvervsaktivitet. Det er stadig ITfirmaet, der fakturerer slutkunderne og leder og fordeler arbejdet som hidtil. ITfirmaet har den økonomiske risiko over for slutkunderne. De anses derfor stadig

som lønmodtagere, selvom de udskriver fakturaer. IT-firmaet har pligt til fortsat at indeholde A-skat af det, som udbetales til konsulenterne.

Lønmodtager (kategori 1)

Freelance konsulent

Sofie er freelancekonsulent i et indretningsfirma, der rådgiver private om indretning og renovering af boliger. Firmaet kontakter Sofie hver 14. dag og fortæller hende, hvilke kunder hun skal besøge og hvornår. Indretningsfirmaet har aftalt prisen med kunden, og derfor ved Sofie, hvor lang tid hun har til opgaven.

Sofie får så mange opgaver fra indretningsfirmaet, at det er hendes eneste kunde. Sofies konsulentfirma har et stort overskud, da den eneste udgift er driften af en bil. Rent praktisk har hun aftalt med indretningsfirmaet, at hun

sender dem en faktura hver 14. dag, hvor hendes honorar er specificeret i timeforbrug og kørselsudgifter plus moms.

SKATs vurdering

Sofie er lønmodtager. Hun har ingen økonomisk risiko, da det er indretningsfirmaet,der får betaling af kunden og har ansvaret for opgaven. Firmaet bestemmer, hvilke kunder hun skal besøge, og hvor lang tid der er til opgaven.

Sofie udfører kun opgaver for indretningsfirmaet, og hun bliver betalt som en ansat med time-betaling og kørselsgodtgørelse.

Honorarmodtager (kategori 2)

Syn- og skønsopgaver

Henrik er lønansat arkitekt. Han har et momsregistreret firma med bl.a. enkeltstående syns- og skønsopgaver, der udføres i hans fritid. Henrik skriver en faktura med moms og tillagt kilometergodtgørelse efter statens takster for

vurdering af udlejningsværdien af en af statens boliger. Det er aftalt, at der ikke kan gøres erstatningsansvar gældende.

SKATs vurdering Det er den enkelte aktivitet, der skal bedømmes. Da Henrik ikke har nogen økonomisk risiko forbundet med vurderingsopgaven, er han ikke selvstændig

erhvervsdrivende. Han er honorarmodtager, da han ikke er lønansat i forhold til opgavegiver og selv suverænt tilrettelægger vurderingsarbejdet.

Honorarmodtager (kategori 2)

Salg af fotos

Kasper tager ofte fotos, når han færdes i naturen. Han er medlem af foreningen Danmarks Natur, som på et tidspunkt efterlyste billeder af vandløb i Danmark.

Kasper sendte et par stykker ind, og et af dem blev trykt i foreningsbladet. Han modtog til gengæld et kontant beløb. Han har siden sendt flere billeder ind, som han får betaling for, hvis de bliver trykt i bladet.

SKATs vurdering

Kasper er ikke i et ansættelsesforhold til foreningen Danmarks Natur, og han har ikke en økonomisk risiko ved sin fritidsinteresse som fotograf. Kasper er derfor honorarmodtager i forhold til de beløb, han modtager fra foreningen.

Erhvervsmæssig virksomhed (kategori 4)

Maler

Bo åbner eget malerfirma efter at have været ude af branchen i en del år.

Momsregistrering, køb af varebil og pensler ordnes hurtigt. Han kommer med i en totalentreprise, og ansætter en svend og en lærling. Bo har ikke udarbejdet budgetter, men der er masser at lave, og han tjener godt.

SKATs vurdering

Da virksomheden giver overskud og Bo har påtaget sig en økonomisk risiko ved investering i varebil og ansættelse af personale, anses Bo skattemæssigt for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Ved bedømmelsen ses der bort fra de manglende budgetter, dels fordi firmaet giver overskud, dels fordi risikoen ved at ansætte eget personale vægter højt.

De er eksempler som bunder i skats bedømmelser, ofte via retten, og man ser sikkert i de første, at et er farligt, forkert, og tilmed i mine øjne tarveligt mod den ansatte - at bede lønmodtagere fakturere, hvis formålet er at undgå opsigelsesvarsler, feriepenge o.l.

vh

Er kommentaren brugbar? 0 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk   den 30-09-2011 kl. 13:39

Cokie, det er rigtig gode eksempler

Er kommentaren brugbar? 0 0
Jensen555   den 09-11-2012 kl. 11:27

Jeg har været ansat i 3 år som konsulent i en stor dansk virksomhed. Da jeg i sin tid startede anbefalede SKAT at jeg ikke orettede eget selskab. Argumentet var,  at da jeg kun ville have en kunde og arbejde for dem 100 procent af tiden, ville det skattemæssigt blive betragtet som et ansættelsesforhold. Derudover var der ikke nogen umiddelbar skattefordel . Uden egen virksomhed har jeg derfor modtaget honorar, da jeg naturligvis ikke kan udstede en faktutra.

Jeg indbetaler min egen skat (B).

Jeg opfylder følgende af de forhold der taler for at en person må anses som medarbejder:

"chefen" har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol,

"den ansatte" arbejder udelukkende eller i overvejende grad for "chefen",

der mellem "chefen" og "den ansatte" indgået en aftale om løbende arbejde,

"den ansatte" har arbejdstid fastsat af "chefen",

"den ansatte" har ret til opsigelsesvarsel,

aflønning/betaling er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord m.v.)”

aflønning/betaling udbetales periodisk

"chefen" betaler udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet

Mit problem er ikke med hensyn til betaling af skat, men derimod fradrag. Jeg rejser mere end 100 dage om året. I følge 25-procentsreglen kan man uden dokumentation fradrage 25 procent af satsen for skattefri rejsegodgørelse, hvis arbejdsgiver har dækket kostudgifter efter regning, men ikke har udbetalt skattefri godtgørelse. I følge reglerne, gælder imidlertid at honorar modtagere ikke har ret til skattefri rejsegodtgørelse.

Da mit ansættelses forhold i skattemæssig henseende bliver betragtet som en almindeligt lønmodtagers forhold, mener jeg også at være berettiget til samme fradrag som en lønmodtager, og derfor berettiget til skattefri rejsegodtgørelse og/eller særligt fradrag for eksportmedarbejdere.

Det lokale kontor kunne ikke svare på dette spørgsmål og foreslog at jeg bad om bindende svar. Det gjorde jeg, og svaret var nej. SKAT henviser kort og godt til at jeg er honorar modtager og tager ikke stilling til spørgsmålet om mit ansættelsesforhold. Jeg overvejer at anke, men ville høre om der er andre her der har haft lignende problem.

Er kommentaren brugbar? 1 0
Michael Olsen   den 27-09-2014 kl. 11:25

Hej Jacob

Det passer næsten i min beskrivelse at mit job, så jeg tillader mig at bruge denne del der drejer sig om chef/ansat. Jeg står ligenu og vil købe en bil til brug i Norge. Jeg har et ApS og jeg er mere end 180 dage ude af DK. Jeg har hovedsæde i DK og betaler skat. Jeg ansøgning om afgiftfritagelse for bil siger skat at jeg er ansat i eget vikso´mhed og derfor ikke kan få afgiftfritagelse. Jeg er eneste ansatte

Er kommentaren brugbar? 1 0
Cookie - John Hannover   den 27-09-2014 kl. 11:46

uden at tage stilling til selv bil i norge, så vil jeg bare påpege, at en ansat i eget ApS har andre regler end alm ansatte på en lang række punkter. F.eks. kan ejer af ApS ikke give sig selv tro og love erklæring for fri telefon ikke bruges privat - kan ikke gi sig selv fortæring til et møde i virksomheden med skattefradrag - kan ikke gi sig selv en skjorte med logo og meget andet + i dagpengesammenhæng som heller ikke ses som ansat men som ejer. Der er derfor ofte et klart skel mellem alm ansat og så at være ansat som ejer (og sjovt nok er der alligevel lovpligt arbejdsskadeforsikring for en ejer - helt som var han ansat, uanset løn - så helt enkelt er det ikke)

Er kommentaren brugbar? 2 0
Jeanett Wolf   den 08-12-2016 kl. 17:14

Hej Jacob,

Det er nogle gode eksempler du har skrevet her. Jeg har dog en anden vinkel på selvstændig ell. ansat. En virksomhed hyre en konsulent i 2009. Han er momsregistret og sender fakturaer til virksomheden hver 14. dag. Virksomheden er hans eneste kunde og har ingen økonmoske risiko. Han siger selv at hans måde at være selvstændig på er blevet godkendt af skat. Han har nu kørt på denne måde i virksomheden i 7 år. Ny HR chef ansættes i virksomheden - og kigger på aftalen mellem virksomheden og konsulenten og konkluderer at nok ikke kan anses som selvstændig - men at han høre under kategorien "medarbejder". Men konsulenten vil ikke ansættes - men vil køre videre som han altid har gjort de sidste 7 år som "selvstændig". Det har virksomheden som sådan ikke et problem med - udover frygten for at skat kommer forbi - og virksomheden skal til at betale 7 år bagud som om han havde være ansat. Hvad ville du gøre i sådan en situation?

Er kommentaren brugbar? 1 0
Whiskey   den 08-12-2016 kl. 18:09

Det er jo kun et problem, hvis manden ikke betaler sin SKAT, så kan virksomheden komme til at hæfte for den. SKAT vil så kunne hente pengene i virksomheden som så derefter har et krav mod manden selv.

Lever alle tilfreds med risikoen så lad situationen være uændret.

Er kommentaren brugbar? 2 0
 

Tilføj en kommentar

 

 
For at holde spammere ude, fortæl os hvad er: to + tre =
Husk Mig

Få besked når der kommenteres (Log ind for at få tilsendt mail)
 

Om denne blog


Få besked når Jacob skriver


Danmarks bedste advokatbistand

SANKT PETRI ADVOKATER
Nørregade 45
1165 København K
Tel: +45  3391 2233
Fax: +45  3391 2244
Direkte Tel:+45  3338 7076
Mobil: +45  2160 4983

Besøg ditselskab - klik her


Jacob på Twitter

Hvis du vil have besked når Jacob og ligesindede bloggere har lavet et nyt indlæg, så klik her:


Seneste kommentarer