Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Ansatte ell. selvstændige: pas på.. Din manglende viden er ligegyldig, du hæfter for skatten.

Ansatte ell. selvstændige: pas på.. Din manglende viden er ligegyldig, du hæfter for skatten.

20,364 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
11 October 2011

Nedenstående artikel er skrevet i august 2011, og omtaler en dengang endnu ikke offentliggjort dom. Domme er nu offentliggjort, og kan ses på følgende adresse: klik 

****

Den 10. august 2011 blev der offentliggjort endnu en dom, der behandler emnet; hvornår en arbejdsgiver er arbejdsgiver, og derfor burde indeholde a-skat vedrørende arbejder, der er udført for vedkommende, uanset dem, der har udført arbejdet for ham faktisk har været momsregistrerede og sendt ham korrekte fakturaer... Denne sag som jeg her skriver om, kan du læse i sin helhed ved at følge dette link: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1951080&vId=0 

Baggrund: Er du selvstændig og skal bruge flere ressourcer i din virksomhed, står du ofte overfor valget, at det er meget nemmere for dig, at tilknytte ressourcer til din virksomhed, der fakturerer dig, frem for at du skal ansætte vedkommende med de ulemper dette indebærer, opsigelse, løn under sygdom, løn administration etc. etc. I den forbindelse skal man være meget opmærksom på, at man som selvstændig kan komme til at hæfte for den skat, som man burde have tilbageholdt i a-skat, såfremt de pågældende havde været ansatte fremfor selvstændige. Altså: Betaler den tilknyttede nye konsulent ikke skat af de penge man udbetaler i henhold til fakturaen til ham, så kan du ende med at komme til at betale en gang til, til SKAT. Det er nok værd at være lidt opmærksom på. Og det er der mange, der ikke er.

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt den selvstændige hæftede for manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag vedrørende betaling for chaufførarbejde, som den selvstændige havde ladet udføre. 

I sagen udtalte Skatteministeriet følgende: (mit ordvalg of referat)

  1. Den erhvervsdrivende var forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag af vederlag udbetalt til "konsulenterne" og derfor hæfter den erhvervsdrivende for de ikke-indeholdte skattebeløb se kildeskattelovens § 69, stk. 1, og arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, 1.pkt.
     
  2. Efter de her regler, er den, som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, umiddelbart ansvarlig for betaling af det manglende beløb, med mindre vedkommende godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af kildeskattelovens bestemmelser. 
     
  3. Det påhviler altså den erhvervsdrivende at bevise, at der ikke er udvist forsømmelighed!! 
     
  4. Det er Skatteministeriets opfattelse, at den erhvervsdrivende ikke har bevist, at han ikke har udvist forsømmelighed, og derfor hæfter den erhvervsdrivende for de ikke-indeholdte skatter og bidrag.

I den forbindelse fremhæver Skatteministeriet om de vederlag, der er udbetalt og om de faktiske forhold i sagen: 

at

arbejdet blev udført efter den erhvervsdrivendes instrukser,

   

at

den erhvervsdrivendes førte tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse,

   

at

arbejdet blev udført for den erhvervsdrivendes regning og risiko,

   

at

arbejdet blev udført ved hjælp af den erhvervsdrivendes aktiver,

   

at

vederlaget blev udbetalt (ganske ligesom havde det være løn) periodisk en gang pr. måned og var beregnet på baggrund af en timesats, og

   

at

den erhvervsdrivende afholdt udgifterne i forbindelse med det udførte arbejde.


På den baggrund konkluderer Skatteministeriet, at alle ovenstående forhold jo taler entydigt for, at "konsulenten" var ansat i et tjenesteforhold (og at han derfor ikke reelt var selvstændig), og den erhvervsdrivende derfor undlod alligevel at søge eventuel tvivl om sin indeholdelsespligt afklaret ved henvendelse til SKAT.

Da den erhvervsdrivende har været bekendt med de faktiske omstændigheder, der indebærer, at vederlaget er lønindkomst, har den erhvervsdrivende ikke haft føje til at anse Konsulenten som selvstændig erhvervsdrivende i relation til de omhandlede vederlag, og derfor er sagsøgeren ansvarlig for den manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. 

Om den erhvervsdrivende har haft tilstrækkeligt kendskab til retstilstanden har ingen betydning for vurderingen af, om sagsøgeren har udvist forsømmelighed. 

Det kan ikke føre til en ændret bedømmelse, at det af Konsulenten udførte arbejde blev afregnet efter faktura påført moms, og at Konsulenten fremviste et CVR-nummer, som den erhvervsdrivende fik verificeret. Ingen af disse omstændigheder har selvstændig betydning for spørgsmålet om, hvorvidt der konkret i forhold til den erhvervsdrivende var tale om, at Konsulenten udførte personligt arbejde i tjenesteforhold. 

Om Konsulenten i øvrigt i begrænset omfang har udført lignende opgaver for andre virksomheder påvirker på ingen måde den samlede vurdering af, at Konsulenten var ansat hos den erhvervsdrivendei et tjenesteforhold, som den erhvervsdrivende var fuldt ud bekendt med. Det skal herved på ny bemærkes, at den erhvervsdrivende ikke søgte eventuelle tvivl om indeholdelsespligten afklaret ved henvendelse til SKAT.

Rettens afgørelse er ganske klar:

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges som ubestridt til grund, at sagsøger har været vidende om de faktuelle omstændigheder, der ved Landsskatterettens kendelse af 11. februar 2010 er anset som afgørende for, at sagsøger har været forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag i udbetalingerne til SN.

Under hensyn hertil findes sagsøger ikke som krævet efter ordlyden af kildeskattelovens § 69, stk. 1, og arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, at have godtgjort, at han ikke har udvist forsømmelighed ved sin manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag for SN.

Sagsøger hæfter derfor i medfør af de nævnte bestemmelser over for det offentlige for betalingen af de manglende beløb.

Sagsøgte får på denne baggrund medhold i sin frifindelsespåstand.

I sagsomkostninger skal sagsøger betale 25.000 kr. til sagsøgte. Beløbet udgør et passende beløb, inklusive moms, til dækning af udgiften til advokatbistand. Retten har lagt vægt på sagens karakter og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op