Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk SKAT: artikel 3: Skattefri omstrukturering af selskaber; spaltning, fusion, anpartsombytning, aktieombytning, tilførsel af aktiver...

SKAT: artikel 3: Skattefri omstrukturering af selskaber; spaltning, fusion, anpartsombytning, aktieombytning, tilførsel af aktiver...

3,326 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
07 February 2011

Nye læsere - læs først artikel 1 & 2..

Forhistorien:  Ole vil gerne have Hans med i ejerkredsen, og Hans skal tilføre kapital til selskabet med 1 mio., men Hans skal kun eje 45%. Hans og Ole er uafhængige parter. Hans vil godt med i selskabet, fordi en større kunde, der lægger 75% af omsætningen er interessant. Oles selskab indeholder dog også andre elementer, som Hans ikke skal have del i bl.a. nogle IP rettigheder og deraf afledt konsulentforretning.

Hvordan klargøres Oles selskab til Hans' indtog:

Lad os et øjeblik forestille os, at Ole ikke gider et holdingselskab. Så han ejer bare Oles selskab.

Han har ikke noget imod at etablere et datterselskab under Oles selskab, og via dette drive ny virksomhed i samarbejde med Hans. Hvodden det??

han tilfører den store kunde som indskud i et nyt selskab efter de regler, der går under betegnelsen "tilførsel af aktiver"..:

Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.

Det må bero på en konkret vurdering, hvorvidt en virksomhed må anses for at have flere grene. Hvis en virksomhed må anses for at have flere grene, må det ligeledes bero på en konkret vurdering, hvorvidt nærmere angivne aktiver og passiver må anses for at høre til den ene eller den anden gren af virksomheden.

Det må også bero på en konkret vurdering, om det, der overdrages, opfylder betingelserne for at være en virksomhed eller en gren af en virksomhed. En filial af en virksomhed eller en tværgående afdeling i en virksomhed vil alt efter omstændighederne kunne opfylde betingelserne for at være en gren af en virksomhed.

Ved vurderingen af om der er tale om en gren af en virksomhed, er det er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt, at den enhed det vurderes opfylder et enkelt kriterium for at være en gren af en virksomhed, hvis andre kriterier taler for, at der ikke er tale om en gren af en virksomhed.

En tilførsel af aktiver skal omfatte samtlige aktiver og passiver i den virksomhed eller samtlige aktiver og passiver i den gren af virksomheden, der tilføres.

Reglerne om tilførsel af aktiver kan derfor som hovedregel ikke anvendes ved overdragelse af enkelte aktiver og/eller passiver. Reglerne om tilførsel af aktiver tillades dog anvendt ved tilførsel af en udlejningsejendom med tilhørende gæld, såfremt ejendommen i øvrigt opfylder betingelserne for at være en gren af en virksomhed. Reglerne om tilførsel af aktiver kan derfor som hovedregel heller ikke anvendes, såfremt der ved overdragelse af en virksomhed eller en gren af en virksomhed efterlades enkelte af virksomhedens eller virksomhedsgrenens aktiver og/eller passiver i det indskydende selskab. Reglerne om tilførsel af aktiver kan heller ikke anvendes, hvis f.eks. særligt risikobehæftede udlån, som udgør en del af den overdragne virksomheds- eller virksomhedsgrens aktiver, lades tilbage i det indskydende selskab, mens øvrige aktiver og passiver overdrages til et andet selskab.

Det kan imidlertid forekomme, at det indskydende selskab ud over hovedaktiviteten har en biaktivitet, der ikke (direkte) har noget med hovedaktiviteten at gøre. Et selskab kan f.eks. ud over aktiver og passiver, knyttet til den virksomhed, selskabet driver, have en fast ejendom, en sejlbåd eller lignende, der benyttes af hovedaktionæren/direktøren. I så fald vil selskabet kunne udskille aktiverne og passiverne, knyttet til virksomheden, og lade den faste ejendom, sejlbåden etc. tilbage i det indskydende selskab.

En tilførsel af aktiver skal som nævnt omfatte samtlige aktiver og passiver i den virksomhed eller den virksomhedsgren, der tilføres. Tilførsel af en (gren af en) virksomhed, hvortil der er knyttet goodwill eller andre immaterielle aktiver, skal derfor også omfatte de til (grenen af) virksomheden knyttede immaterielle aktiver.

Under visse betingelser vil det være muligt at foretage en skattefri tilførsel af aktiver, uden at skattefriheden er betinget af en tilladelse fra SKAT.

Holdingkrav
En skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT er som udgangspunkt betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår aktier i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. Dette holdingkrav fremgår af loven og svarer 100% til de holdingkrav, der stilles ved skattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse.

Gennemføres omstruktureringen på denne måde, gennemføres tilknytning af Hans på nøjagtig samme måde som beskrevet i artikel 2... dvs.

(advarsel: det næste er en gentagelse...)

Ole 2 udvider lagkagen !!

A hva ??

Oles holding ejer Ole 2 100%. Hvis nu Hans tegner nye anparter i selskabet, så sælger Oles holding jo ingenting. Men når Hans udvider anpartskapitlen så følger det jo af simpel matematik, at Oles holding ikke ejer Ole 2 100% længere. man siger, at Oles holding bliver "udvandet" procentuelt.

Eksempel: Kapitalen udgør 80.000, det svarer til 100%. Hvis Hans skal eje 45%, så skal kapital udvides med: kr. 65.454,5454 - Så udgør de gamle 80.000 jo 55% og de nye 65.454,5454 udgør 45%. Selskabet kapital udgør herefter kr. 145.454,54etc. Som du ser ejer Oles holding de samme anparter, som Oles holding hele tiden har ejet, og derfor er der ikke sket et salg, og derfor er det OK i relation til holdingkravet.

Dette sker på en generalforsamling. man gennemfører en kapitalforhøjelse, og udvider kapitalen. - Såre enkelt...

Hans skal dog indbetale en overkurs, for han skal indskyde 1 mio. i selskabet. Fint nok, så indbetaler han bare 1 mio, men får kun de ca. 65.000 i anparter for det.

Hans vil dog gerne lige sikre sig lidt. For han vil helst ikke at de penge han skyder ind skal bruges til at betale fx. den skat Ole2 har glemt at betale sidste år, eller fx. betale det erstatningskrav Ole 2 skal betale, hvis det bliver opdaget, at alle IT licenser er piratkopier, eller hvis en tidligere kvindelig ansat påstår, at hun blev fyret pga graviditet.

Hans sikrer sig gennem en såkaldt tegningsaftale... En tegningsaftale udstikker de vilkår, der skal gælde mellem Hans og Oles holding i forbindelse med at Hans indtræder som ny anpartshaver.

Det er ikke det samme som en ejeraftale.

Tegningsaftalen er at sammenligne lidt med en købeaftale på aktier - bortset fra at der netop ikke er tale om køb. Tegningsaftalen indeholder derfor en række vilkår og fx. erklæringer og garantier fra "sælger" (Oles holding og Ole), således at Oles holding og Ole har et økonomisk ansvar såfremt Ole 2 komer til at betale fx. den skat Ole2 har glemt at betale sidste år, eller fx. betale det erstatningskrav Ole 2 skal betale, hvis det bliver opdaget, at alle IT licenser er piratkopier, eller hvis en tidligere kvindelig ansat påstår, at hun blev fyret pga graviditet, etc.

Herudover vil parterne forud for kapitalforhøjelsen blive enige om en Ejeraftale. En ejeraftale og indholdet af denne har jeg beskrevet andet sted på denne blog. Tjek dette. Ejeraftalen indeholder en række vilkår, rettigheder og forpligtelser for parterne. fx. at man ikke kan sælge anparter i selskabet uden at spørge den anden om han vil købe først (forkøbsret); at man er forpligtet til at arbejde i selskabet, og springer man op og falder ned på det, så fastlægger man konsekvenserne herved; hvordan man får delt overskuddet; etc. etc.

Ole er den der skal arbejde mest i firmaet. Ole er ene direktøren, og Hans er investor. Hans sørger for at sikre sig, at Oles ansættelsesaftale med selskabet er knivskarp, og at denne kun kan ændres, såfremt Hans godkender dette. Hans sørger endvidere for, at relevante bestemmelser fra Ejeraftalen afspejles i selskabets vedtægter, således at Hans er sikker på, at det, der er aftalt, står til troende.

I min verden er sådan en sag ikke en "gør det selv sag". Det er en klar advokat sag, og for en advokat, der har prøvet det før... 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op