Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Skat: Pas på med depot i virksomheden uden aftale...

Skat: Pas på med depot i virksomheden uden aftale...

2,408 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
01 February 2011

Nedenfor refereres en sag, der viser, hvor forsigtig og grundig man skal være med at udforme skriftlige aftaler med sit eget selskab, noget mange iværksættere ikke forstår vigtigheden af.

Denne sag kom til at koste selskabet dyrt…

Resumé:

APS var anset for skattepligtig af et beløb, der var indsat på APS bankkonto. Retten fastslog, at APS ikke havde dokumenteret, at beløbet ikke var erhvervet af APS som skattepligtig indkomst. Skatteministeriets frifindelsespåstand blev herefter taget til følge.

(Det var altså APS, der skulle bevise sagen…)

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 25. august 2009, har sagsøgeren, H1 ApS, nedlagt principal påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøger ikke er skattepligtig af et beløb på 256.000 kr. for indkomståret 2005, subsidiært at sagsøgte skal anerkende, at sagsøger kun skal beskattes af et beløb på 21.000 kr. Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger: Der er den 1. april 2005 indbetalt 256.000 kr. på selskabets erhvervskonto med kontonr. ... Den 3. maj 2005 er der en udbetaling på 60.000 kr., og den 23. maj 2005 er der en udbetaling på 196.000 kr. Pengene er ifølge 2 bankbilag hævet af selskabets direktør, A. Repræsentanten har oplyst, at der var tale om en ejendomsformidling, hvor PP, der var bosiddende i Frankrig, ønskede at anskaffe en lejlighed i ..., Danmark, i samme ejendom, hvor direktøren boede. PP betalte således 256.000 kr. i ejendomsformidling til direktøren. Men ejendomshandlen blev aldrig til noget, da ejeren af den lejlighed, som man troede var til salg, ikke ønskede at sælge. Pengene for ejendomsformidlingen skulle efter det oplyste, været tilbagebetalt til PP kontant. PP døde kort tid efter af sygdom i Frankrig.

Der er fremsendt en erklæring på, at LM har fået fortalt, at PP ønskede at anskaffe en lejlighed i ..., Danmark, og at han havde betalt ca. 250.000 kr, til direktøren, men at handlen aldrig blev til noget, hvorefter pengene blev tilbagebetalt.

SKATs afgørelse: SKAT har anset selskabet for at være skattepligtig af 256.000 kr. som et tilskud, jf. statsskattelovens § 4. Det er oplyst, at indbetalingen af 256.000 kr. den 1. april 2005 omfatter deponering på en ejendomshandel, som var kommet i stand med PP, og med selskabet som mellemkomst, men som derudover var selskabet uvedkommende, da beløbene var således fejlagtig indsat på selskabets erhvervskonto. Fejlen er berigtigede ved henholdsvis udbetalinger den 3. og 23. maj 2005 på henholdsvis 60.000 kr. og 196.000 kr.

Skat siger videre: Det er oplyst, at handlen ikke blev gennemført, hvorefter pengene blev tilbagebetalt til PP kontant. Der er fremsendt en erklæring dateret den 8. maj 2008 fra et vidne LM, der bekræfter, at have hørt om aftalen og annulleringen af købet af ejendommen. Selskabet har efterfølgende ændret forklaring, idet pengene nu er modtaget indenfor selskabets erhvervsformål og interesse, idet der skulle gennemføres en handel. Selskabet er skattepligtigt af beløbet som et tilskud, jf. statsskattelovens § 4.

Skat siger videre: Henset til beløbets størrelse og at pengene ifølge 2 bankbilag er hævet af direktøren, anses beløbet for at være maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshaver efter Ligningslovens § 16 A. (JT: så han bliver også beskattet…) Hævningerne må anses for enkeltstående og ikke begrundet i selskabets drift. Direktøren kan således kun hæve pengene på selskabets bankkonto i kraft af hovedanpartshaverens bestemmende indflydelse. Indirekte har selskabets hovedanpartshaver realiseret en udlodning svarende til det hævede beløb, og videreoverdraget beløbet til sin fader og direktør i selskabet.

Hvad siger Retten:
Det er ubestridt, at der den 1. april 2005 blev indsat 256.000 kr. på H1 ApS' konto, og at A den 3. maj 2005 hævede 60.000 kr. og den 23. maj 2005 hævede 196.000 kr.

Efter bevisførelsen for retten har H1 ApS ikke dokumenteret, at det omstridte beløb på 256.000 kr. ikke er erhvervet af sagsøgeren som indkomst.

Retten har herved lagt vægt på, at der ikke er udarbejdet deponeringsaftale, fuldmagt, kvitteringer eller lignende, ligesom der ikke foreligger dokumentation for tilbagebetaling til PP.

Person As forklaring for retten og de af LM underskrevne erklæringer udgør ikke tilstrækkelig dokumentation for, at der skulle være tale om et deponeret beløb.

Herefter, og da det af H1 ApS i øvrigt anførte ikke kan føre til andet resultat, er der ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes afgørelse, hvorefter H1 ApS er anset for at være skattepligtig af beløbet på 256.000 kr., og Skatteministeriets påstand om frifindelse tages derfor til følge.

***

Konklusion: Skal der gennemføres større dispositioner, er det altid fornuftigt at vende dispositionen med for eksempel sin advokat.

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere