Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger - tilskud til nyt fyr - tilskud til isolering - tilskud til istandsættelse - tilskud i skattereform - statstilskud renovering isolering nyt tag

Statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger - tilskud til nyt fyr - tilskud til isolering - tilskud til istandsættelse - tilskud i skattereform - statstilskud renovering isolering nyt tag

5,921 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
20 March 2009

Som dig interesserer jeg mig for den nye pulje til istandsættelser. Et opsummeret råd fra en gennemgang af regler er: skydn dig at indhente tilbud fra håndværker nu, så du er klar til at afgive din ansøgning, når fristen herfor igangsættes.

Jeg har gennemgået reglerne, og forslaget til lov (den er ikke vedtaget endnu (21.03.09) går ud på følgende:

Forslag til Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger - fremsat 18.03.09

Reglerne går altså ud på:

Man foreslår nu, at (§ 1.) Økonomi- og erhvervsministeren inden for et samlet beløb på 1,5 mia. kr. kan yde tilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer på eksisterende private boliger og boligenheder, som lovligt anvendes til helårsbeboelse.

(§2) Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indgives af 1) boligejere, som bebor den helårsbolig, hvortil der søges tilskud, 2) andelshavere, som bebor boligenheder i private andelsboligforeninger, og 3) lejere, som bebor boligenheder i private lejeboliger og almene boliger.

(§ 4.) Ansøgning om tilsagn om tilskud, der kan omfatte flere tilskudsberettigede arbejder og energibesparende materialer, skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest den 31. december 2009. Vedlagt ansøgningen skal indgives et skriftligt tilbud på hvert af de tilskudsberettigede arbejder, som ansøgningen omfatter. Dog kan ansøgningen maksimalt omfatte tilbud fra 3 forskellige virksomheder. Tilbuddet skal være afgivet den 18. marts 2009 eller senere. - Det går altså ikke med gamle skuffe tilbud.

Ansøgningerne om tilsagn om tilskud behandles i den rækkefølge, de modtages. Når der er meddelt tilsagn inden for et samlet beløb på 1,5 mia. kr., kan der ikke meddeles yderligere tilsagn. (Først til mølle princippet...)

(§ 5.) Tilskuddet til renoverings- og bygningsarbejder, der maksimalt kan udgøre 15.000 pr. bolig eller boligenhed, udgør 40 pct. af arbejdslønnen inkl. moms. Stk. 2. Derudover kan der ydes tilskud på 20 pct. af prisen inkl. moms til energibesparende materialer, forudsat at disse installeres af en virksomhed omfattet af § 6. Tilskud efter 1. pkt. kan maksimalt udgøre 10.000 kr. pr. bolig eller boligenhed. Stk. 3. Det samlede tilskud skal som minimum udgøre 2.000 kr. (§ 6.) Tilskud kan kun ydes til arbejder, der udføres af virksomheder, som er momsregistrerede i Danmark. - Polske virksomheder uden cvr kan man ikke få støtte til... Wink (§ 7.) Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indgives til Erhvervs- og Byggestyrelsen af den virksomhed, som har udført det arbejde, hvortil ansøgeren har opnået tilsagn om tilskud. Ikrafttræden m.v.: § 12. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

(§ 13.) I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, foretages følgende ændringer: 1. I § 7 F, stk. 1, indsættes som nyt nummer:  14) tilskud efter lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger. - tilskud bliver heldigvis skattefrie.

Således skal man forstå reglerne:

I forslagets § 1 foreslås etableret en tilskudsordning til renoverings- og bygningsarbejder samt energibesparende materialer, som udføres på eksisterende boliger, der lovligt anvendes til helårsbeboelse i henhold til planloven. At tilskudsberettigede boliger lovligt skal anvendes til helårsbolig betyder, at sommer- og fritidshuse ikke er omfattet af tilskudsordningen, medmindre beboeren har ret til lovlig helårsbeboelse. Dette medfører f.eks., at pensionister, der i medfør af planloven har ret til at anvende deres sommerhus som helårsbolig, kan søge om tilskud. Det kan ikke ydes tilskud til opførsel af nye boliger, uanset at der i opførelsen indgår tilskudsberettigede arbejder eller energibesparende materialer.

Det foreslås, at tilsagn om tilskud meddeles til beboeren af de nævnte helårsboliger. Som helårsbolig betragtes enfamiliehuse (parcelhuse, række- og kædehuse), lejeboliger, ejerlejligheder og andelsboliger, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. For lejere forudsætter bestemmelsen, at tilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer ikke rækker ud over lejerens råderet i henhold til lejeloven og lov om leje af almene boliger. Tilsvarende gælder for ejeren af en ejer- og andelslejlighed, idet disse kun kan søge om tilskud indenfor henholdsvis ejerlejlighedslovens rammer og den i vedtægterne for andelsboligen beskrevne råderet. For lejere, ejerlejlighedsejere og andelshavere betyder afgrænsningen derfor, at der som udgangspunkt ikke vil kunne opnås støtte til forbedring af disse boligers ydre rammer, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller af lejeaftalen.

 Det følger endvidere, at private, der driver erhverv ved udlejning, almene boligforeninger og ejer- og andelsboligforeninger ikke kan ansøge om tilsagn om tilskud til disse ejendomme.

Efter forslagets § 3 kan tilskud ydes til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer. Med hensyn til de renoverings- og bygningsarbejder samt energibesparende materialer, der vil kunne ydes tilskud til, vil den nærmere afgrænsning blive fastsat i medfør af bemyndigelsen i § 8. Der henvises herom til bemærkningerne til § 8.

Ordningen er tilrettelagt således, at den administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indsendelse af ansøgning om tilsagn skal være modtaget hos Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 31. december 2009. Ansøgning kan foretages elektronisk. Den enkelte boligejer eller lejer søger om at få tilsagn om tilskud baseret på et konkret tilbud fra en eller flere virksomheder. Årsagen til, at der skal ansøges på baggrund af et konkret tilbud fra en virksomhed er, at det ønskes undgået, at der indsendes ansøgning om tilsagn, uden at der ligger reelle renoverings- eller bygningsinitiativer bag, og at der ikke gives støtte til igangværende eller allerede gennemførte arbejder. Det betragtes bl.a. som en omgåelse af ordningen, hvis ansøgeren har opnået tilskud til det støtteberettigede arbejde eller materialetilskud, via f.eks. forsikringsdækning eller andet offentligt tilskud. Skriftligt tilbud skal være udfærdiget fra og med den 18. marts 2009 for at kunne berettige til tilskud. Tilsagnet kan omfatte tilbud fra højst 3 forskellige virksomheder. Tilbuddet skal omfatte et eller flere tilskudsberettigede arbejder/materialer. Der må i ansøgningen om tilsagn om tilskud ikke indgå flere tilbud på samme arbejder eller materialer. Arbejdslønnen og materialeudgiften skal være udspecificeret.

I stk. 2 forslås det, at der kun kan ansøges om tilsagn til tilskud, hvis ansøgeren har folkeregisteradresse på den adresse, som der ansøges om tilsagn om tilskud til. Det indebærer f.eks., at i de tilfælde, hvor én person ejer to eller flere lejligheder, med hensyn til hvilke, der ikke påhviler ejeren bopælspligt, vil denne person kun kunne opnå tilskud til den lejlighed, hvor personen har folkeregisteradresse. Der kan kun opnås ét tilsagn pr. bolig eller boligenhed. Det medfører f.eks., at et ægtepar, som begge har folkeregisteradresse på samme adresse, kun kan opnå ét tilsagn til deres fælles bolig.

I stk. 3 foreslås, at tilsagn om tilskud vil blive meddelt i den rækkefølge, ansøgningerne er indgået. Der vil således ikke være nogen prioritering mellem ansøgninger om henholdsvis bygnings- og renoveringsarbejder og energibesparende materialer. En ansøgning om tilskud både til renoverings- og bygningsarbejder mv. og til energirigtige materialer vil ligeledes heller ikke blive prioriteret over andre ansøgninger. Hvis en ansøgning om tilsagn om tilskud indeholder tilbud fra virksomheder (dog maksimalt tre, jf. stk. 1), vil der i forbindelse med meddelelsen af tilsagnet blive foretaget en proportional fordeling af tilskuddet mellem de involverede virksomheder.

Det følger af stk. 4, at tilsagn bortfalder, såfremt det tilskudsberettigede arbejde ikke er udført inden 6 måneder fra datoen for tilsagnet om tilskud. Erfaringer fra tidligere ordninger viser, at ikke alle tilsagn bliver udnyttet. Der fastsættes derfor en frist for, hvor længe tilsagnet er gyldigt. Dermed sikres en optimal udnyttelse af hele puljen inden for en afgrænset periode. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan dog efter anmodning forlænge 6 måneders fristen med op til 2 måneder, hvis der foreligger særlige grunde. De særlige grunde kan eksempelvis være afventning af de fornødne tilladelser, eller hvis den udførende virksomhed går konkurs m.v. Udnyttes et tilsagn ikke, går tilsagnsbeløbet tilbage i puljen.

Efter forslaget udgør tilskuddet 40 pct. af arbejdslønnen for de tilskudsberettigede arbejder inkl. moms. Det er således alene arbejdslønnen, der ydes tilskyd til, medmindre der er grundlag for også at yde tilskud til materialer efter stk. 2. Hvilke arbejder, der er tilskudsberettigede, vil blive fastlagt ved bekendtgørelse, jf. § 8. Tilskuddet kan højst udgøre 15.000 kr. Arbejdslønnen for de tilskudsberettigede arbejder skal fremgå af fakturabeløbet.

Af § 5 stk. 2 fremgår, at der tillige kan ydes tilskud på 20 pct. af prisen inkl. moms for visse energisparende materialer. Hvilke materialer, der er tilskudsberettigede, vil blive fastlagt ved bekendtgørelse, jf. § 8. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. Da det forudsættes, at materialerne installeres af virksomheder omfattet af § 6, vil udgiften til installation være omfattet af løntilskuddet efter stk. 1. Det er således ikke muligt for en borger at få tilskud til indkøb af energibesparende materialer, hvis borgeren selv installerer materialerne. Da det er muligt at opnå tilskud både til renoverings- og bygningsarbejder og til energibesparende materialer, vil det være muligt at få op til 25.000 kr. i tilskud.  I stk. 3, foreslås det, at der for at undgå for store administrative omkostninger ikke udbetales tilskud, som er mindre end 2.000 kr. For ansøger betyder begrænsningen, at hvis der eksempelvis søges om materialetilskud til en energibesparende komponent, og komponenten koster 8.000 kr., vil materialetilskuddet udgøre 20 procent af dette beløb, altså 1.600 kr. En forudsætning for at opnå tilskud til energibesparende materialer er, at komponenten skal installeres af en momsregistreret virksomhed, jf. stk. 2. Installationen vil resultere i arbejdsløn, der berettiger til tilskud på 40 pct., jf. stk. 1. For at nå minimumsgrænsen vil arbejdslønnen i det angivne eksempel derfor mindst skulle udgøre 1.000 kr., da 40 pct. af dette beløb vil udgøre 400 kr., hvorefter minimumstilskuddet opnås (1.600 + 400 = 2.000).

God fornøjelse med ansøgningen...
Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op