Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

SMBA - Stifte SMBA - Hvorfor skal jeg ikke købe på nettet til kr.975,00

6,165 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
05 February 2009

Justeret den 6.2.09 således:

Må jeg genåbne debatten, der aldrig dør...

Først lidt indlende bemærkninger
Efter flere overvejelser er vi på www.ditselskab.dk nu begyndt (officielt) at tilbyde etablering af SMBA selskaber. Vi har allerede bistået i flere sager, men har af forskellige årsager ikke markedsført ydelsen på linie med ApS m.v. Vores beslutning er nu begrundet med, at der helt oplagt på markedet efter vores opfattelse mangler flere seriøse udbydere af denne selskabsform, der jo kan fungere som alternativt til I/S & ApS for flere ejere, dog bortset fra visse ulemper... Selve selskabsformen er beskrevet i et andet blogindlæg... Og at det bliver sværere og sværere for Iværksættere at opnå finansiering af stiftelsen af et traditionelt anpartsselskab.

I forbindelse med vurderingen har jeg dog indsamlet en række negative erfaringer, der kan få betydning for de enkeltes valg af selskabsformen som atraktiv/ ikke atraktiv, og som samlet set skal/bør inddrages i vores rådgivning til den enkelte gruppe... og resultaterne af disse undersøgelser viser desværre at det i højere grad er konstateret for SMBA'er end for traditionelle selskabsformer at deltagerkredsen mødes med krav om ejerkredsens kaution for for eksempel oprettelse af telefon i selskabets navn, oprettelse af Internetforbindelse i selskabets navn, oprettelse af en almindelig driftskonto i danske banker, med tilhørende Dankort. Vi har enddog konstatere konkret, at et Nordsjællandsk byggefirma etableret som SMBA hverken kan få en entreprisebankgaranti uden deltagerkaution eller få lov at deltage i en offentlig opgave således som selskabsformen er nu.

Disse ulemper og/eller risisici behøver ikke medføre, at man fravælger valget af SMBA som selskabsform, men de skal inddrages af den deltagergruppe i den samlede vurdering, der skal gennemføres.

Om internetbaserede udbydere af stiftelsen af SMBA selskaber
Hvad angår vurderingen af internetbaserede udbydere af juridiske ydelser (hvilket efter min opfattelse omfatter stiftelsen af SMBA) skal du for det første vide, at der findes en lov om alle de udbydere, der ikke er advokater, men udbyder "rådgivning af overvejende juridisk karakter...". Loven hedder Lov om juridisk rådgivning. Jeg har optrykt loven nedenfor.

Prøv i en anden browser at gennemføre en søgning på "Stifte SMBA". Du finder nu (den 6. februar 2009) 3 udbydere af stiftelsen af SMBA som google annoncer. Ingen af disse udbydere er efter min opfattelse advokater. Alle disse udbydere er efter min vurdering klart omfattet af nævnte lov.

Efter lovforarbejderne vil rådgivning af overvejende juridisk karakter, ydet til en selvstændig erhvervsdrivende mod særskilt vederlag, være omfattet af loven, såfremt rådgivningen ikke har direkte tilknytning til virksomhedens drift. Og det har den rådgivning som hjemmesiderne yder ikke efter min vurdering.

Når disse udbydere er omfattet gælder altså følgende: Når man er omfattet af loven medfører det, at den, som erhvervsmæssigt yder rådgivning af overvejende juridisk karakter, skal udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. Rådgiveren skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger.

Herudover indeholder loven et krav, hvorefter aftaler om juridisk rådgivning skal udarbejdes skriftligt, dvs at der skal indgås en aftale mellem rådgiveren og kunden, forinden rådgivningen ydes, ligesom der yderligere gælder et krav om skriftlighed med hensyn til denne aftale.

Det følger desuden af loven, at rådgiveren ved aftalens indgåelse skal oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret. Aftalen skal endvidere indeholde en beskrivelse af rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund. Overtrædelse af loven og dens forskrifter udstedt i medfør heraf straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Du har altså som kunde nogle rettigheder, og du skal starte med at få disse rettigheder opfyldt i form af den krævede information. Herefter får du et bedre indblik i, hvorvidt det er klogt at handle med pågældende udbyder. For nu at understrege dette, så er formålet ikke, at du i stedet skal handle med mig, det må du gerne, men formålet er at fortælle dig, at du skal være forsigtig.

Offentlige myndigheder har meddelt mig under samtaler at de kender de fleste udbydere på nettet, og de ved, at flere udbydere næppe handler korrekt og i overenstemmelse med reglerne. De pågældende selskabsmyndigheder har imidlertid ikke redskaber (som myndighed) til at gå ind og gribe ind... Når først et SMBA'et er registreret, vil det ikke blive afregistreret af styrelsen, selvom det måtte være en fejl/ugyldigt oprettet.

MEN, er der fejl/ugyldighed fordi udbyderen har klokket i det, hvem har så en interesse i at gøre denne ugyldighed gældende overfor jer som SMBA ejergruppe?

Det har de aktører, der har en interesse i at stille spørgsmålstegn ved den begrænsede hæftelse... og det er følgende 2 parter: 1) Skattemyndighederne, og 2) Kreditorerne...

I kan selv tjekke med relevante myndigheder og stille spørgsmålet:

"Har I hørt om SMBA'er, hvor SKAT efter registreringen har anfægtet, at selskabet var et SMBA, og hvor der så siden blev gjort personligt ansvar gældende overfor deltagere"...

Kreditorerne vil selvsagt finansiere en sag med påstand om ugyldighed, hvis der er udsigt til, at der er noget at komme efter... og i disse tider vil der næsten altid være noget at komme efter...

I har som ejergruppe godt nok et erstatningsansvar mod den udbyder, der fixede jeres SMBA for jer. MEN da de som regel selv er SMBA selskaber stiftet af engelske LTD selskaber uden værdi, er jeres erstatningskrav af samme værdi som en engangsflaske. Tjek udbyderne på CVR.dk, køb deres regnskab og se, at de har afgivet undtagelseserklæringer fordi selskaberne er så små, at de ikke skal afgive regnskab. Det er så til gengæld klart, at er selskaberne forsikret i anerkendt dansk forsikringsselskab, så er det en anden sag...

Så hvad skal I gøre.
Jammen det er i min verden enkelt nok. I skal vælge en advokat, en lokal eller en, der skilter med viden om SMBA, og som tør stå ved sine meningers mod... En ansvarsforsikret type. Og der er flere, og vi er nogen af dem. Så vi er ikke de eneste. Der findes selvsagt seriøse juridiske rådgivere, der ikke er advokater.

Tjek www.ditselskab.dk og læs mere om os.

Vi har set på en række aktører, der spiller eksperter gennem en længere periode, og der bliver flere og flere, der mener dette er vejen til landet af mælk og honning. Vi har dog gennem en periode købt adgang til de vedtægter og aftaler, som flere af disse eksperter anmelder til styrelsen, og som folk gladeligt betaler kr. 1500  - kr. 5000 for. Og det er min opfattelse helt eminent bras, folk køber.

Vi ser eksempler på manglende kongruens i opbygningen af vedtægter, uhensigtsmæssige afstemningsregler, der ikke tager højde for om der er tale om 2 eller flere ejere, overskudsdelingsregler, der er langt ude... ganske enkelt. Derfor trænger markedet og iværksætterne til en ordentlig rådgivning om SMBA formen, og det skal der til gengæld betales rimeligt for... sjovt nok i samme niveau som tidligere...

Hermed en teaser til, hvad en selskabskontrakt skal indeholde...

Sidder du/I som ejer af et SMBA og læser dette, og har du/I købt SMBA af en af de såkaldte eksperter på nettet, fx. eksperter der stifter færdigregistrerede SMBA til brug for dig omgående, så tjek om vedtægten tager stilling til følgende:  (PS Gør den ikke det, eller vil du betale for en vurdering, så skriv til mig. ... Vi kan lave vedtægten om for jer uden dette ændrer jeres CVR nummer...)

 • er der taget præcis stilling til selskabets ledelse - hvem gør hvad og hvordan, herunder valg, valgperiode,, funktioner, omgørelse af valg
 • er alle organer fastlagt i aftalen
 • er organer defineret, herunder hvorledes de agerer/handler og hvornår og hvordan
 • er metoder for beslutning defineret præcist
 • er deltagernes rettigheder og forpligtelser defineret, fastlagt og afgrænset
 • er personlige rettigheder og forpligtelser beskrevet - individualbeføjelser
 • er økonomiske rettigheder og forpligtelser defineret, fastlagt og afgrænset
 • er den ydre legitimation fastlagt og afgrænset - og fremgår den af styrelsens systemer
 • er graden af offentlighed vurderet
 • er den enkeltes udtræden, udelukkelse og overdragelse vurderet, defineret, beskrevet, og præcis - hvad med konflikter her, vurderinger m.v.
 • hvilken rolle har eklsterne rådgivere i denne forbindelse, hvem kan vælge dem, en majoritet, er det defineret præcist og vurderet mht konsekvenser - fx revisorvalg.
 • er loyalitet, arbejdsforpligtelser, konkurrenceforhold, kundeforhold, etc. defineret, vurderet og beskrevet. er konsekvenser af tilsidesættelse vurderet
 • etc.

Ofte tager vedtægten ikke stilling hertil.... Det er ikke et lovkrav, at vedtægten skal tage stilling til det nævnte, men uden stillingtagen har man ingen regler at falde tilbage på. Ofte ses generelle vedtægter, der direkte er afskrifter af andre tidligere vedtægter, der klart ikke indeholder noget konkret eller en konkret stillingtagen til det anførte. I tælde af konflikt efterlades man således med flere spørgsmål end svar.

Det er min opfattelse, at SMBA'ET som selskabsform i enkelte tilfælde, og måske særligt i en finanskrise kan være meget relevant for en flerhed af aktører. Konkret har jeg en henvendelse liggende fra en gruppe fyre, der skal drive et par hjemmesider med forskelligt indhold og udbud. Her er det oplagt, men der er også ulemper...

Jeg mener rådgivning i forbindelse med stiftelse af SMBA i realiteten svarer til den rådgivning det koster at udforme et Interessentskab eller en anpartshaveroverenskomst. Der bør således medgå ca. 4 - 6 timer til drøftelse og konstruktion af en lang række emner bestilleren tager stilling til.

Som det fremgår, er der en årsag til, at man skal anvende konkret tid, og der er et gevaldigt ansvar forbundet med ydelsen.

SMBA BLIVER DERFOR ALDRIG EN SIMPEL HYLDEVARE, der er ansvaret for stort, og ansvaret har værdi hos os.

Flere af de internetbaserede udbydere synes at have gjort produktet til en hyldevare.

JT (c) 2009

 

 

Advokat Jacob Tøjner (L)

CVR: 2816 4602

 

SANKT PETRI ADVOKATER

Nørregade 45 - 1165 København K

Tel:

Fax:

Direkte Tel:

Mobil:

+45  3391 2233

+45  3391 2244

+45  3338 7076

+45  2160 4983

 

 

Velkommen til ditselskab™
- en del af Sankt Petri Advokater

*****************************************************************************************

Lov 2006-05-09 nr. 419
om juridisk rådgivning *)

§ 1. Information om § 1Vis paragraf 1 med evt. noterGem til materialesamling  2) Denne lov finder anvendelse på enhver, 3) der i erhvervsmæssigt øjemed 4) driver virksomhed med rådgivning af overvejende 5) juridisk karakter, 6) når modtageren af rådgivningen (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. 7) Rådgiveren har bevisbyrden for, at rådgivningen ikke er omfattet af loven. 8)
Stk. 2. Loven omfatter ikke juridisk rådgivning, der ydes af advokater som led i udøvelsen af selvstændig advokatvirksomhed. 9)

Stk. 3. Loven omfatter ikke juridisk rådgivning ydet af finansielle virksomheder, i det omfang økonomi- og erhvervsministeren har udstedt regler om god skik på det pågældende område. 10)
§ 2. Information om § 2Vis paragraf 2 med evt. noterGem til materialesamling  11) Den, som erhvervsmæssigt yder rådgivning af overvejende juridisk karakter, skal udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. 12) Rådgiveren skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger. 13) Rådgivningen skal ydes med den fornødne hurtighed. 14)
Stk. 2. Aftaler om juridisk rådgivning skal udarbejdes skriftligt. 15)

Stk. 3. Rådgiveren skal i rådgivningsaftalen oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret. 16) Oplysningen 17) skal være særligt fremhævet i rådgivningsaftalen. 18) Er rådgiveren ansvarsforsikret, 19) skal vedkommende oplyse om størrelsen af den samlede forsikringssum, 20) størrelsen af forsikringssum pr. skade, og om der er rejst krav imod rådgiveren, 21) som kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvis vil blive udnyttet i det pågældende forsikringsår.

Stk. 4. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund. 22)

Stk. 5. Rådgiveren skal angive sin timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. 23) Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes. 24)

Stk. 6. Rådgiveren må ikke modtage betroede midler 25) fra kunden eller på kundens vegne. 26)

Stk. 7. En rådgiver må ikke yde rådgivning i en sag i tilfælde, hvor rådgiveren selv eller dennes nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rådgiveren eller dennes nærstående samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse. 27)

Stk. 8. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender yderligere regler om god skik for juridisk rådgivning. 28)
§ 3. Information om § 3Vis paragraf 3 med evt. noterGem til materialesamling Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelsen af loven og forskrifter udstedt i medfør af § 2, stk. 8. Tilsynet føres efter markedsføringslovens regler. 29)
§ 4. Information om § 4Vis paragraf 4 med evt. noterGem til materialesamling Overtrædelse af denne lov og forskrifter udstedt i medfør heraf straffes med bøde, 30) medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. 31)
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 32)
§ 5. Information om § 5Vis paragraf 5 med evt. noterGem til materialesamling Loven træder i kraft den 1. juli 2006. 33)
Stk. 2. Lov om ydelse af juridisk bistand samt om detektivvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 28. august 1986, ophæves. 34)

Stk. 3. I lov nr. 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, ophæves § 17. 35)
§ 6. Information om § 6Vis paragraf 6 med evt. noterGem til materialesamling Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.
Hvor mange stjerner giver du? :
Vær den første til af få Advokat blogindlæg Skriv dig op