Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Skattefri Virksomhedsomdannelse (II) - Personlig virksomhed -> stifte ApS eller A/S - Opdateret januar 2011

Skattefri Virksomhedsomdannelse (II) - Personlig virksomhed -> stifte ApS eller A/S - Opdateret januar 2011

13,863 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
14 January 2009

DETTE INDLÆG ER OPDATERET JANUAR 2011 AF ADVOKAT JACOB TØJNER:

På min blog findes emnet behandlet i øvrigt... Dette er artikel II.

... hermed skal jeg søge at oplyse dig mere målrettet om det, der i daglig tale kaldes Skattefri Virksomhedsomdannelse.

Skattefri Virksomhedsomdannelse er relevant for dig, der nu driver personlig virksomhed (enten som enkeltmandsvirksomhed eller sammen med flere parter i et interessentskab (I/S).

Dette indlæg handler om omdannelse af enkeltmandsvirksomheden..

Med en Skattefri Virksomhedsomdannelse kan du omdanne din enkeltmandsvirksomhed til Aps eller A/S. Med en Skattefri Virksomhedsomdannelse kan du gennemføre denne omdannelsen, uden at det udløser beskatning for dig - her og nu. Rent praktis sker der det ved en Skattefri Virksomhedsomdannelse, at selskabet (der opstår ved den Skattefri Virksomhedsomdannelse) indtræder i din skattemæssige stilling i forhold til afskrivninger, anskaffelsessum m.v.

Det at indtræde i en andens "skattemæssige position" kaldes skattemæssige succession (udtales suksesjon..).

Når Selskabet indtræder (ved den Skattefri Virksomhedsomdannelse) betyder det, at det er Selskabet der bliver beskattes fremadrettet, når Selskabet senere sælger de aktiver Selskabet har overtaget ved den Skattefri Virksomhedsomdannelse .

For dig som Person skal man dog også opgøre en særlig "købspris" (anskaffelsessum) for de anparter du modtager ved den Skattefri Virksomhedsomdannelse.

Baggrunden for denne opgørelse er, at den "fortjeneste", der egentlig reelt er knyttet til din overdragelse at dine tidligere personligt ejede aktiver til Selskabet, fx. goodwill på virksomheden, skal beskattes overfor dig den dag du sælger eller lukker Selskabet..

Den Skattefri Virksomhedsomdannelse er altså ikke "helt skattefri"... man udskyder altså blot den beskatning, du ville have oplevet, hvis du havde solgt aktiverne til Selskabet.

Skatten udskydes til det tidspunkt, hvor du sælger Selskabet (eller lukker det)...

OG principielt medfører omdannelsen tillige, at Selskabet (i hvert fald potientielt) bliver beskattet af eventuelle avancer ved senere salg af aktiver, som Selskabet har modtaget ved den Skattefri Virksomhedsomdannelse.

---o0o---

Besvarelsen af spørgsmålet - om du (overhovedet) så skal gennemføre en Skattefri Virksomhedsomdannelse - kræver således grundige overvejelser for dig, og her bør du inddrage kompetente rådgivere.

Da overvejelsen er konkret, kan man ikke bare opstille en endegyldig liste over forhold, der bør overvejes, men i hvert fald følgende forhold bør afklares inden du (din revisor) træffer dit valg:

TILFØJELSE I JANUAR 2011 - GRUNDET DEN SENESTE SKATTEREFORM SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER KAN VÆRE FLERE FORDELE FORBUNDET MED AT FORTSÆTTE I VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN, DET GÆLDER FORHOLD OMKRING KAPITALAFKAST SAMT FORHOLD VEDRØRENDE ØGEDE MULIGHEDER FOR OPSPARING TIL PENSION (EKS.: INDTIL 2015 GÆLDER BEGRÆNSNINGEN FOR OPSPARING TIL FX. RATEPENSION PÅ KR. 100.000 ÅRLIGT FX. IKKE FOR ERHVERVSDRIVENDE I VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN MODSAT ERHVERVSDRIVENDE VIA ANPARTS- ELLER AKTIESELSKABER...)

 1. hvilken skattebetaling udløses, hvis du undlader at anvende reglerne... (ofte sammenholdt med omkostningerne til seriøs rådgivning om emnet !!)
 2. har du mulighed for at betale denne skattebetaling, og dermed "starte på en frisk"...
 3. hvilken betydning har det for selskabets senere skattebetaling, at selskabet indtræder i allerede afskrevne aktiver... (mere i skat senere)
 4. hvilke aktiver er der tale om, for Selskabet overtager ved omdannelsen den udskudte skat på aktivet (hvis det senere sælges..) - så hvad taler vi om... er der tale om aktiver, der senere sælges med avance eller ej... er der tale om aktiver - en gammel kassevogn - der aldrig skal sælges med avance...
 5. Pkt. 1 - 4 kan måske koges ned til et princip om, at man skal se på og få beregnet, hvad der bedst kan betale sig... skattebesparelse hos Personen FORTSAT I VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN sammenholdt med skattekonsekvensen for Selskabet. - det er muligt dette koster rådgiver kroner, men det kan blive MEGET dyrt at lade være.

Det korte af det lange er, at Du ønsker at drive virksomhed i selskabform, for derved at opnå en hæftelsesbegrænsing. Ovenstående er blot punkter, der indgår i din overvejelse om vejen til ApS / A/S skal gå via Skattefri Virksomhedsomdannelse eller ej.

 ---o0o---

Betingelserne for at kunne gennemføre en Skattefri Virksomhedsomdannelse har jeg allerede gennemgået i detaljer i artiklen Skattefri Virksomhedsomdannelse (I), hvortil jeg henviser stærkt interesserede... Her skal blot formelt gentages at:

 1. Der er krav til Selskabet, der skal indgå & krav til Personen bag virksomheden:
  1. Fuld skattepligt i DK
  2. Selskabet skal være enten ApS eller A/S
  3. Selskabet kan nystiftes ved omdannelsen, eller være skuffeselskab (under visse betingelser) (Under alle omstændigheder skal selskabet være "jomfru")
 2. Krav til Virksomheden
  1. Vi taler kun om personlig selvstændig virksomhed ... kan en given aktivitet ikke defineres som sådan kan den ikke indgå...
  2. hobbyvirksomhed kan ikke anvendes
  3. Enkelt aktiver kan ikke "bare omdannes" ved Skattefri Virksomhedsomdannelse. (eks. udlejning af ejendom & bil. bil kan ikke "udskilles" til udlejningsaps...)
  4. alle virksomhedens aktiver og passiver skal indgå i den Skattefri Virksomhedsomdannelse
 3. Krav til det man får for at omdanne - vederlaget for den personlige virksomhed - fx.- anparterne i det nye selskab
  1. Personen kan KUN modtage anparter eller aktier i Selskabet
  2. Personen skal blive ENEejer (3.mand kan dog EFTER omdannelsen nytegne kapital i APS og komme med som medejer..)
 4. Gennemførelse af omdannelse:
  1. omdannelsesdatoen i regnskabet vil (næsten altid) være 01.01 - uanset hvornår man selskabsretligt gennemfører omdannelsen (der kan gennemføres i perioden 01.01 - 30.06 i et kalenderår..
  2. Selskabsretligt skal aktiver og passiver vurderes i en vurderingsberetning (fra revisor) umiddelbart før omdannelsesbeslutningen (som kan ligge i fx. april 2009), men skatteretligt skal værdiansættelsen ske pr. omdannelsesdatoen (den 01.01.). Den skatteretlige opmærksomhed på aktivernes værdi er dog begrænset.
  3. Selskabetsretligt anvender stifter vurderingsberetningen og åbningsbalancen som grundlag for at stifte Selskabet med et stiftelsesdokument, og advokaten og revisor samarbejder i forbindelse med online registrering i styrelsen.. det skal huskes, at der skal ske supplerende anmeldelse til Skat senest en måned efter den selskabsretlige beslutning - i nævnte eksempel i april 2009)
 5. Viser betingelserne sig efterfølgende ikke at være opfyldte kan følgende konsekvenser opstå:
  1. evt. merindbetaling af likviditet til selskabet
  2. mangler, der kan repareres, kan repareres... (vi glemte en kassevogn...)
  3. mangler, der ikke kan repareres, kan ikke repareres, dvs. så kommer Personen fx. til at betale skat af hele omdannelsen.... 

    ---o0o---

Hvad sker der så ved en Skattefri Virksomhedsomdannelse - rent skattemæssigt...

For Personen - flyttes indkomsten i virksomheden til Selskabet... og det gælder fra 01.01. og frem selvom omdannelsen i eksemplet sker i foråret 2011...

Fordi Selskabet "overtager" (succederer) i hans skattemæssige stilling, betyder den Skattefri Virksomhedsomdannelse desuden, at ejeren IKKE beskattes af overdragelsen af aktiver i virksomheden.

Der er dog tale om en skattemæssig udskydelse af denne skat for Personen ved en Skattefri Virksomhedsomdannelse. Den skat Du sparer ved omdannelsen kommer tilbage, hvis du sælger Selskabet senere...

(OBS: På grund af særlige tekniske metoder, kan den "købesum" man ender med at have på anparterne i det kommende ApS være negativ.. dette kaldes også negativ anskaffelsessum... Hvis man har en negativ anskaffelsessum på kr. - 500.000 og senere sælger selskabet for kr. + 1.000.000 er profitten altså forskellen IKKE mellem 0,00 til 1.000.000, men kr. 1.500.000... Hvis selskabet går konkurs, og ender i kr. 0,00, er avancen altså kr. 500.000 - dvs. oveni konkursen får man et smæk i skatten...

 For Selskabet - indkomsten i den personlige virksomhed fra 01.01. i omdannelsesårt og frem til omdannelsestidspunktet (ovenfor i foråret 2011) kommer til beskatning i det kommende Selskab, og ikke i den personlige virksomhed i mellemperioden. Den personlige virksomhed omdannes ved den Skattefri Virksomhedsomdannelse "med tilbagevirkende kraft". Samtidig succederer Selskabet vedrørende de overdragne aktiver, jfr. ovenfor, i Ejertid, Anskaffelsessum, Anskaffelseshensigt, Afskrivninger etc. etc.

 ---o0o---

Hvad skal der så rent praktisk til...

Revisor har opgaver, og advokaten har opgaver, sammen med Dig...

Skattefri Virksomhedsomdannelse kan gennemføres til 1) Et helt nyt selskab, eller 2) til et allerede stiftet selskab (et skuffeselskab) under forudsætning af, at dette selskab ikke har drevet virksomhed, dvs. at der er tale om et jomfrueligt selskab.

Når den Skattefri Virksomhedsomdannelse gennemføres til et helt nyt selskab, STIFTES dette selskab ved selve den Skattefri Virksomhedsomdannelse.

Når den Skattefri Virksomhedsomdannelse gennemføres til et allerede stiftet skuffeselskab, udvider man kapitalen i det eksisterende selskab med "nettoindholdet" af den Skattefri Virksomhedsomdannelse - det kaldes også en kapitalforhøjelse i selskabet.

Revisor skal udforme en Åbningsbalance i begge tilfælde.

I åbningsbalancen opstiller revisor den personlige virksomheds aktiver og passiver, fx. eksisterende tilgodehavender hos kunder, indestående i Banken, igangværende arbejder, kassevogn, fratrukket passiver, driftskredit, leverandørkredit, gæld i øvrigt. Aktiver og passiver skal give et positivt nettoresultat på mindst kr. 80.000. (2011) Herved er der grundlag for at stifte et ApS.

Ønskes et A/S, skal Aktiver og passiver give et positivt nettoresultat på mindst kr. 500.000. Hvis Aktiver og passiver giver et større positivt nettoresultat end de nævnte tal, vil "resten" eller det overskydende beløb udtrykke det, vi kalder en overkurs.

Samtidig med og i tilknytning til åbningsbalancen skal der udformes en Vurderingsberetning. Vurderingsberetningen indeholder grundlaget for at vi i åbningsbalancen kan skrive at varelager og kassevognen fx. er kr. 100.000. Vedkommende, der laver åbningsbalancen, skal altså stå på mål på at værdiansættelsen er rigtig. Ansvarlige for indholdet er STIFTER, LEDELSE (ofte den samme) og REVISOR.

Vurderingsberetningen må ikke være for gammel i forhold til Åbningsbalancen. Et eller andet sted siger det sig selv, at værdierne, der er vurderet, påvirkes over tid (de kan stige eller falde..). Men hvis man sørger for, at vurderingsberetningen ikke er ældre end 14 dage i forhold til det tidspunkt, hvor man stifter selskabet eller gennemfører en kapitalforhøjelse, så er alt normalt i orden.

Når stiftelsesdokumentet (som advokaten laver) baseret på åbningsbalancen og vurderingsberetningen er udformet og tiltrådt, skal forholdet anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Normalt sker dette digitalt i samarbejde mellem advokaten og revisor... hvilket forudsætter, at begge parter har digital signatur... hvilket desværre fortsat ikke altid er tilfældet (??).

Herefter modtages NYT CVR nummer på det nye selskab, og den personlige virksomhed anses for opløst på samme tidspunkt.

I denne forbindelse skal man være opmærksom på en række forhold, der er en følge af den Skattefri Virksomhedsomdannelse.

Virksomheden er blevet "født påny".

Det betyder, at virksomheden nu er en anden person end den oprindelig var, og det medfører, at alle gamle aftaler mellem den tidligere personlige virksomhed (Personen) skal / bør overgår til Selskabet. I visse tilfælde er dette uproblematisk, i andre tilfælde bør man med sin advokat tjekke visse forhold FØR man gennemfører omdannelsen, og derfor BØR MAN ALLEREDE NU KOMME IGANG...

Følgende relationer skal justeres:

- forholdet til BANKEN, DE ANSATTE, UDLEJER, EL SELSKABET, VARMELEVERANDØREN, BILUDLEJNING, LEASINGSELSKABET, MAD, DRIKKE, KAFFE LEVERANDØREN, TELESELSKABET, MOBILSELSKABET, INTERNET, FORSIKRING, ETC. ETC. ETC.

I alle tilfælde skal aftaler flyttes fra Personen til Selskabet. Dette sker IKKE AUTOMATISK. Og i visse tilfælde skal Du virkelig tjekke op på forholdet INDEN du gennemfører omdannelsen. Man kan brænde fingrerne...

Eksempel:
Du etablerer bare selskabet baseret på vurderingsberetning og åbningsbalance. Herefter er virksomheden flyttet til selskabet, og du meddeler dette til udlejer, der herefter accepterer og samtidig regulerer lejen op til markedsleje som følge af hans ret hertil i tilfælde af lejerskifte. UUUPPPSSS...

Eksempel:
Du etablerer bare selskabet baseret på vurderingsberetning og åbningsbalance. Baggrunden er bl.a. et ønske om hæftelsesbegrænsning. Du har ikke på forhånd sikret dig, at dine kontrakter kan overføres til det nye selskab som aftalepart... Du hæfter fortsat personligt eller endnu værre, du mister kontrakten, for kunden accepterer ikke "debitorskifte" som der er tale om...

Etc. Etc.

Det korte af det lange er, selvom det er fristende blot at bestille en ydelse til fast pris blot med stiftelse af selskabet, så kan det ofte betale sig at sætte sig sammen med seriøse kompetente rådgivere - både revisor og advokat - og få drøftet virksomhedens relationer igennem, inden du træffer valget at gennemføre en Skattefri Virksomhedsomdannelse... For eksempel kunne advokaten samtidig fortælle dig lidt om, hvorfor du samtidig med den Skattefri Virksomhedsomdannelse måske burde overveje et få etableret et ønsket holdingselskab, eller skabt en koncern m.v.

Fra min side håber jeg du hermed føler dig bedre klædt på til at foreløbigt vurdere, hvad en Skattefri Virksomhedsomdannelse egentlig er for en størrelse.. Du er velkommen til at ringe til mig, Læs mere på www.ditselskab.dk eller ring til Advokat Jacob Tøjner på 3338 7076 og få en foreløbig gratis sludder om emnet.  

 

 

Advokat Jacob Tøjner (L)

CVR: 2816 4602

 

SANKT PETRI ADVOKATER

Nørregade 45 - 1165 København K

Tel:

Fax:

Direkte Tel:

Mobil:

+45  3391 2233

+45  3391 2244

+45  3338 7076

+45  2160 4983

 

 

Velkommen til ditselskab™
- en del af Sankt Petri Advokater

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op