Stiftelse af virksomhed som umyndig, dilemma - Amino.dk
på Amino
Bliv gratis medlem på Amino
 

Køb et Amino Sponsorlink

 

Nye ekspertblog-indlæg
om  Start af selvstændig virksomhed

Læs flere ekspertindlæg
 

Top karmaliste (30 dage)

De flinkeste Amino’er der hjælper mest med "Hvordan starter jeg selvstændig virksomhed? "

 

Stiftelse af virksomhed som umyndig, dilemma

Side 1 ud af 1 (4 indlæg)
Amino-karma 286.748
Tilmeldt 20. apr 07
Indlæg ialt: 15.678


Her kan dit firmanavn stå
Skrevet 29-12-2011 kl. 20:17

Hej!

Jeg er på vej ind i den vanskelige process, at stifte en virksomhed (nærmere sagt enkeltmandsvirksomhed) som umyndig. Vejen er meget kringlet, og selv et svar fra Væksthusene og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen stemmer ikke i overens med de nyeste regler fra SKAT, så derfor beder jeg nu om jeres kompetente hjælp! Det er et længere indlæg med referencer til relevante paragraffer, så sæt jer godt til rette og hjælp en ung halv-forvirret ildsjæl!

Jeg har længe været af den opfatning, at eftersom at jeg er umyndig (16 år i skrivende stund), så skal jeg henvende mig til Statsforvaltningen for, at få godkendelse til, at stifte en virksomhed, her skal min(e) værger selvfølgelig skrive under mm.

Derudover er jeg også af den opfattelse, at min(e) værger hæfter for virksomheden, eftersom, at jeg er umyndig, og jeg derfor ikke kan hæfte eller være erstartsningsansvarlig overfor de retshandler jeg indgår. Den opfattelse synes jeg også værende aktuel på dette forum.

Men de tre overstående linjer ser ikke ud til, at være overens med de nyeste regler fra SKAT, som kan læses lidt længere nede.

Jeg beder jeg derfor om, at læse paragrafferne igennem, og dernæst besvare spørgsmålet der bliver stillet efter paragraffer:

SKAT:  D.1.3.5 Registrering af virksomhed der drives af umyndige personer:

http://skat.dk/skat.aspx?oID=148381


Umyndige kan i et vist begrænset omfang drive virksomhed og kan som følge heraf også registreres hos SKAT, hvis virksomheden er registreringspligtig. Anmeldelsen om registrering skal dog indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. nedenfor i D.1.4.1.

I værgemålsloven sondres der mellem personer, der er umyndige som følge af mindreårighed, jf. værgemålslovens § 1, og personer, der er umyndige, fordi har fået frataget deres retlige handleevne (umyndiggjorte), jf. værgemålslovens § 6, stk. 2.

Mindreårige Mindreårige, hvorved forstås personer under 18 år, kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt, jf. værgemålslovens § 1, stk. 2, men værgerne handler på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender efter samme bestemmelses stk. 3.

Efter værgemålslovens § 43 kan værgen til en mindreårig, der er fyldt 15 år, give tilladelse til, at den mindreårige selv må drive virksomhed. Værgen skal dog forinden, at tilladelsen gives, sikre sig statsamtets godkendelse.

En sådan tilladelse bevirker, at den mindreårige, der er fyldt 15 år, på egen hånd kan indgå de retshandler, som falder inden for virksomhedens område, jf. værgemålslovens § 43, stk. 2. Det betyder nærmere, at den mindreårige bindes af sine aftaler og derfor hæfter eller er erstatningsansvarlig over for dem, som retshandlerne indgås med, og over for dem, som i øvrigt berøres af retshandlen, herunder SKAT med hensyn til de skatter- og afgifter mv., der løber på som følge af virksomhedens drift.

En umyndig, der er fyldt 15 år, kan således registreres som henholdsvis indeholdelsespligtig og afgiftspligtig mv. hos SKAT. Registreringen skal i dette tilfælde ikke ske ved værgen, som heller ikke hæfter for den umyndiges forpligtelser.

Det bemærkes, at en modsætningsslutning fra værgemålslovens § 42 om råden over selverhvev efter det fyldte 15. år og § 43, som er nævnt lige ovenfor, fører til, at mindreårige under 15 år ikke kan forpligte sig i forbindelse med drift af virksomhed.

Mindreårige under 15 år kan derfor aldrig registreres som henholdsvis indeholdelses- og afgiftspligtige mv. hos SKAT, heller ikke sammen med deres værge.

Såfremt der opstår et praktisk behov, må virksomheden drives af en myndig, f.eks., men ikke nødvendigvis, værgen. Gældsforpligtelsen påhviler udelukkende den myndige.

Og hermed også værgemålsloven, som der bliver refereret til:

Bekendtgørelse af værgemålsloven

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2681

Værger

§ 2. For mindreårige er indehaveren af forældremyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed, er indehaverne begge værger.

Stk. 2. Under ganske særlige omstændigheder kan indehaveren af forældremyndigheden fritages for værgemålet.

Stk. 3. Er der fælles forældremyndighed, og er den ene af indehaverne under værgemål, jf. lovens kapitel 2, eller fritaget for værgemålet eller frataget dette, er den anden værge alene.

Stk. 4. Indtræder en af de i stk. 2 eller 3 nævnte omstændigheder for den, der har forældremyndigheden alene, eller for begge indehavere, beskikkes en værge.

§ 43. Værgen for en umyndig, der er fyldt 15 år, kan med statsforvaltningens godkendelse tillade, at denne på egen hånd udøver næring eller anden virksomhed.

Stk. 2. En umyndig, der har tilladelse til at udøve næring eller virksomhed, kan på egen hånd indgå de retshandler, som falder inden for virksomhedens område.

Stk. 3. Værgen kan med statsforvaltningens godkendelse tilbagekalde tilladelsen. Tilbagekaldelsen får kun virkning for tredjemand, hvis denne kendte eller burde kende den.

Som overstående påpeger kan undertegnede, en mindreårige over 15 år, altså stifte en enkeltmandsvirksomhed med Statsforvaltnings godkendelse, og derved min værges godkendelse ligeledes, hvor undertegnede er hæfte- og erstatningsansvarlig. Efter I har læst overstående, er I så enige?

På forhånd mange tak!

Amino-karma 286.748
Tilmeldt 20. apr 07
Indlæg ialt: 15.678


Her kan dit firmanavn stå
Skrevet 29-12-2011 kl. 20:50

Magnus A. Schifter-Holm:
Som overstående påpeger kan undertegnede, en mindreårige over 15 år, altså stifte en enkeltmandsvirksomhed med Statsforvaltnings godkendelse, og derved min værges godkendelse ligeledes, hvor undertegnede er hæfte- og erstatningsansvarlig. Efter I har læst overstående, er I så enige?

Ja - sådan har reglerne været i flere år.

Henrik

Amino-karma 286.748
Tilmeldt 20. apr 07
Indlæg ialt: 15.678


Her kan dit firmanavn stå
Skrevet 29-12-2011 kl. 20:52

Hej Henrik.

Tak for dit svar, det undrer mig, da jeg altid - inden jeg læste overstående paragraffer - har været af den overbevisning, at eftersom jeg er umyndig, skulle min(e) værge(r) hæfte.

Det undrer mig sgu lidt, hvor den overbevisning så er kommet fra.

Amino-karma 286.748
Tilmeldt 20. apr 07
Indlæg ialt: 15.678


Her kan dit firmanavn stå
Skrevet 02-01-2012 kl. 17:41

Er der ikke nogle, som er kommet over den gode julemad og nytårsfest, der vil hjælpe mig lidt? ;-)

Side 1 ud af 1 (4 indlæg)

RSS-feed
 
Besøg vores andre hjemmesider :
lll