Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

Udkast til Royalty kontrakt

Side 2 ud af 2 (16 indlæg)
Fra Lyngby
Tilmeldt 19. Dec 08
Indlæg ialt: 1537
Skrevet kl. 22:04
Hvor mange stjerner giver du? :

Tilmeldt 29. Jan 08
Indlæg ialt: 73
Skrevet kl. 14:43
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej!

Til jer der evt. skulle mangle en royaltykontrakt, ville måske kunne bruge denne som hjælpe værktøj med nogle omskrivninger/tilretninger, så det passer ind i jeres gængse aftalekontrakt - og så husk at få den tjekket ved advokat inden den underskrives Yes

Mvh Helle

- Da du var barn, lavede du sjove ansigter til spejlet... - Nu, hvor du er blevet ældre, har du så lagt mærke til, at spejlet tager hævn ,0)

Tilmeldt 29. Jan 08
Indlæg ialt: 73
Skrevet kl. 14:44
Hvor mange stjerner giver du? :

- Da du var barn, lavede du sjove ansigter til spejlet... - Nu, hvor du er blevet ældre, har du så lagt mærke til, at spejlet tager hævn ,0)

Fra Frederiksberg
Tilmeldt 30. Sep 11
Indlæg ialt: 5
Skrevet kl. 17:06
Hvor mange stjerner giver du? :

Meget brugbar royalty kontrakt, tak Helle. 

Har benyttet den i forbindelse med en animeret produktvideo, som en virksomhed gerne vil erhverve sig retten til at sælge videre.  

Tilmeldt 16. Jan 09
Indlæg ialt: 2
Skrevet kl. 08:10
Hvor mange stjerner giver du? :

Jeg har netop lavet dette udklast til en royaltyaftale, der måske kan bruges efter passende tilretning:

R O A L T Y A F T A L E
Vedrørende produktion og markedsføring af xxxx-design som specificeret i form af vedlagte beskrivelse, tegningsmateriale og supplerende grafisk illustrationsmateriale.
Ophavsmand til idé og design:                             XX (Navn)
Ansvarlig for produktion og markedsføring:            YY (Organisation) 
​Der er d. <dato> indgået følgende gensidigt bindende aftale mellem XX og YY
1. Rettigheder og pligter
1.1. YY overtager eneretten til at producere og markedsføre produktet globalt
1.2. YY rapporterer for hvert år ved årsskiftet, hvor produktet har været i handlen startende fra og med 2015, hvor mange stk. der er blevet produceret af produktet, samt til hvilken stykpris eksklusive skatter og afgifter målt i DKK.
1.3. YY er fri til eventuelt med fortjeneste af overdrage eneretten til en givet trediepart, såsom f.eks. en eksisterende produktionsvirksomhed, efter eget valg, for så vidt som dette ikke berører royaltyudbetalingerne til XX i negativ retning.
1.4. Det påhviler fra aftalens indgåelsestidspunkt YY at sikre produktet betryggende imod eventuel plagiering, der kan befrygtes at påvirke produktets markedspotentiale i negativ retning.
1.5. XX såvel som YY garanterer hinanden ikke at søge at få markedsført andre produkter, der måtte ​konkurrere med det omhandlede produkt eller videreudviklinger heraf, dels i opstartfasen, dels så længe produktet er i handlen, for så vidt, som det er kommet på markedet inden MM 2015.
1.6. Ved ophør af produktionen tilbageføres alle ophavsmæssige rettigheder til XX.
2. Økonomisk afregning
2.1. Der afregnes årligt bagud ved årsskiftet fra YY (eller en anden eneretsindehaver, der måtte have overtaget denne) til XX med følgende satser:
2.2. 0-xx producerede eksemplarer afregnes med 15%
2.3. xx-xx herudover producerede eksemplarer afregnes med 10%
2.4. xx+ herudover producerede eksemplarer afregnes med 5%
2.5. Ved første afregning, altså ved årsskiftet 2015-2016 garanteres en mindste licensudbetaling på xx kr.
2.6. Ved ophør af produktionen skal der efter næstkommende årsafregning totalt være afregnet en mindste total licensbetaling på xx kr.
2.7. Eventuelle salgbare prototyper, pilotmodeller o.l., der markedsføres kommercielt afregnes på linie med den endelige version.
3. Løbetid
3.1. Aftalen gælder mindst i hele produktets levetid, det vil sige fra lanceringsåret på markedet og til og med det sidste år, hvor produktet fortsat produceres, Den er dog uanset dette gensidigt uopsigelig i xx år fra aftalens indgåelse.
3.2. I tilfælde af, at produktet med tiden afløses af nyere versioner baseret på samme grundidé, gælder royaltyaftalen også for disses vedkommende, under forudsætning af, at XX inviteres af YY til mod almindelig timebetaling at levere det fonødne opjusterede projektmateriale i form af tegninger og beskrivelser. 
3.3. Eventuelle nyere versioner kan i den forbindelse godt have levetider, der overlapper eventuelle ældre versioners respektive levetider.
4. Kontrol
4.1. Produktionstal og afregningssatser skal oplyses årligt bagud ved årsskiftet og oplysningerne være verificeret af en autoriseret revisor.
4.2. Partsuafhængig kontrol jvf. pkt 4.1. sker på YY¨s initiativ og betales af YY.
5. Tvister og eventuel fortrydelse
5.1. Eventuelle uløselige uoverensstemmelser vedrørende fortolkning og implementering af nærværende aftales bestmmelser afgøres i påkommende tilfælde med rettens hjælp i henhold til dansk retspraksis på dette område.
5.2. Fortrydelse af aftalen kan fra begge parters side vederlagsfrit ske inden 14 hverdage fra underskriftsdatoen.
5.3. Ønsker en af parterne at fortryde aftalen efter udløbet af fortrydelsesfristen, kan opsigelse af aftalen kun finde sted enten ved fuld enighed eller mod skriftligt aftalt og gensidigt akcepteret økonomisk kompensation fra den parts side, der ensidigt ønsker at opsige aftalen førtidigt jvf. pkt. 3.1.  
6. Overdragelse/videreførelse
6.1. I tilfælde af ophør af YY-s eksistens som organisation i produktets levetid overføres aftalen som juridisk bindende dokument til YY´s bo.
6.2. I tilfælde af XX-s død i produktets levetid overføres aftalen som juridisk bindende dokument samt de dermed forbundne afregninger til XX´s bo.
6.3. Frivillig overdragelse til trediepart kan finde sted på et vilkårligt tidspunkt, enten i fuld enighed om dette, eller for så vidt som dette ikke har påviselige negative økonomiske konsekvenser for nogen af parterne.
Tilmeldt 1. Nov 15
Indlæg ialt: 3
Skrevet kl. 05:33
Hvor mange stjerner giver du? :

Royaltyaftale vedrørende produktion af allerede udviklet design
 
Nærværende aftale vedrører royaltybetaling i forbindelse med produktion af allerede udviklet design. Aftalen kan anvendes både, hvor honorering sker som 1) en aftalt royaltyprocent eller efter 2) et fast beløb pr. solgt eksemplar. Parterne kan anvende DANSKE ARKs vejledning i honorarformer produktudvikling 2005-05-25 samt ydelsesbeskrivelsen for produktudvikling. Såfremt produktet endnu ikke er sat i produktion, men først skal udvikles af Designeren, skal parterne indgå en aftale vedrørende udvikling af design. Parterne kan anvende DANSKE ARKs standardaftale herfor.
 
Mellem
 
Navn: v/
Adresse:
Cvr. Nr.
 
i det følgende kaldet Designeren
 
og
 
Navn: v/
Adresse:
CVR.NR.

i det følgende kaldet Klienten (det forudsættes, at Klienten og Producenten er samme juridiske person) indgås følgende aftale:
 
 
1. Produktions- og salgsrettigheder
Designeren overdrager hermed udnyttelses- og brugsrettighederne til følgende design: (individuel beskrivelse af designet herunder krav til teknisk funktion og oplistning af relevante tegninger). Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1.
 
Overdragelsen omfatter et sæt af alle gældende skitser og tegninger, som Designeren har udarbejdet til produktion af designet.
 
 
2. Ophavsret
2.1 Designeren har ophavsretten til designet, jf. Lov om Ophavsret.
 
2.2 Designeren oplyser, at han ikke er bekendt med, at udnyttelsen af det udviklede design vil stride mod tredjemand tilkomne rettigheder.
 
2.3 Designeren kan forinden produktionens igangsættelse efter forudgående skriftlig aftale med Klienten foretage undersøgelse om designets eventuelle krænkelse af eksisterende rettighedsregistreringer (patenter, varemærker, mønstre, brugsmodeller mv.) ved en patentagent for Klientens regning og vedrørende de geografiske områder, som Klienten måtte ønske.
 
2.4 Klienten kan efter forudgående skriftlig aftale med Designeren for egen regning søge rettighederne til designet beskyttet ved rettighedsregistrering. Klienten sikrer i så fald vedligeholdelse af rettighedsregistreringen.
 
2.5 Designeren indestår ikke for, at designet opfylder betingelserne for at opnå ophavsretlig beskyttelse eller for at kunne opnå rettighedsregistrering.
 
2.6 Designerens navn skal angives ved enhver offentlig omtale eller udstilling af designet. I forbindelse med markedsføring af produkter baseret på designet gælder tilsvarende regler i det omfang, hvori dette stemmer overens med kutymer i den pågældende branche.
3. Overdragelse
3.1 Klienten kan ikke uden Designerens forudgående skriftlige samtykke overdrage sine udnyttelses- og brugsrettigheder i henhold til nærværende kontrakt til designet til tredjemand.
 
3.2 Uanset stk. 1, er Klienten dog berettiget til at indgå aftale med tredjemand om, at denne skal forestå produktionen af designet, såfremt Designeren ikke kan fremkomme med saglige indvendinger mod dette. Den pågældende tredjemand bliver ikke part i nærværende aftale, som fremdeles vil være en aftale mellem Klienten og Designeren.
 
 
4. Klientens rettigheder
4.1 Designeren overdrager ved denne aftale til Klienten
1. Eneretten til at producere det af aftalen omfattede design, jf. pkt. 1, inden for følgende geografiske områder:
2. Eneretten til at sælge det af aftalen omfattede design, jf. pkt. 1, inden for følgende geografiske områder:
 
4.2 Designeren har ud over de i pkt. 4.1 nævnte områder ret til at producere og sælge designet, dog skal han skriftligt forinden underrette Klienten, inden han indgår aftale om produktion og/eller forhandling af designet uden for de i stk. 1 nr.1 og 2 nævnte områder.
 
 
5. Ændringer
5.1 Ingen videreudvikling af designet eller ændringer i form, farve, materialer, konstruktioner, kvalitet eller andet må foretages af Klienten uden Designerens forudgående skriftlige samtykke. Den endelige ændrede udformning skal være godkendt af Designeren, forinden produktionen må iværksættes.
 
5.2 Designeren skal først tilbydes eventuelle designopgaver i forbindelse med ændringer, hvorom der i så fald træffes særskilt skriftlig aftale. Såfremt Designeren ikke ønsker at påtage sig sådanne opgaver, kan det skriftligt aftales, at i stedet påtager sig dem.
 
 
6. Delanvendelse
6.1 Klienten må ikke i anden produktion, uden Designerens forudgående skriftlige samtykke, anvende beslægtede eller karakteristiske detaljer fra designet.
 
6.2 Designeren må ikke, uden Klientens skriftlige forudgående samtykke, i samarbejdet med tredjemand anvende beslægtede eller karakteristiske detaljer, der er udarbejdet til det af denne aftale omfattede design på en sådan måde, at forvekslingsmuligheder med designet forekommer.
 
6.3 Dansk rets almindelige regler om beskyttelse mod krænkelse af ophavsretligt eller på anden måde beskyttede værker gælder uindskrænket.
 
 
7. Produktansvar
Klienten har ansvaret for produktets funktionalitet og kan tegne nødvendig produktansvarsforsikring, der kan ikke gøres noget produktansvar gældende mod Designeren.
 
 
8. Indseende og bistand m.m.
8.1 Designeren er berettiget til at have indseende med Klientens produktion og salg af designet.
 
8.2 Designeren er indforstået med, efter nærmere forudgående skriftlig aftale med Klienten, at bistå ved tilrettelæggelsen af salgsmateriale, udstillinger mv. Honorar herfor aftales skriftligt i det enkelte tilfælde på forhånd. Parternes aftale herom udformes som et tillæg til nærværende aftale.
 
8.3 Klienten skal give salgsmateriale, brochurer, udstillinger, hjemmesidepræsentation mv. en tilfredsstillende og passende udformning. Brochurer og andet materiale, der publiceres, skal inden trykningen forelægges for Designeren til orientering/godkendelse, der tillige skal gøres bekendt med planer for udstillinger.
 
 
9. Royalty
Såfremt parterne er enige om, at Klienten skal betale royalty som et fast beløb pr. solgt eksemplar, anvendes bestemmelserne i pkt. 9.1 til 9.7, og såfremt Klienten skal betale royalty efter en fastsat procentsats, anvendes bestemmelserne i pkt. 9.8 til 9.11:
 
9.1 Klienten betaler en royalty på kr. ekskl. moms pr. solgt eksemplar ab fabrik for de overdragne rettigheder. Det anførte royaltybeløb gælder også i tilfælde, hvor produktet (herunder som specialvare) sælges i ændret udførelse under anvendelse af andre materialer eller som variant. Endvidere gælder det anførte royaltybeløb ved salg af reservedele.
 
9.2 Et eksemplar af produktet anses for solgt, når det forlader Klientens virksomhed eller en virksomhed ejet af en tredjemand, der i henhold til pkt. 3, stk. 2 har fået overdraget produktionsrettigheder med designerens samtykke, jf. pkt. 3.1.
 
9.3 For produkter og reservedele, som Klienten eller dennes medarbejdere selv aftager uden at betale herfor, svares en royalty på kr. ekskl. moms.
 
9.4 De i pkt. 9.1, 9.2, 9.3 og 9.10 anførte royaltybeløb er baseret på nettoprisindekset i Danmark (januar 2000 = 100) og reguleres i overensstemmelse med den procentvise stigning eller fald i indekset i forhold til udgangspunktet.
 
9.5 Regulering sker én gang årligt pr. 1. januar med virkning for det pågældende kalenderår. Regulering beregnes på grundlag af nettoprisindekset pr. oktober måned i det foregående kalenderår. Regulering sker første gang den 1. januar, som følger efter produktets frigivelse til salg.
 
9.6 Skulle beregningen af det danske nettoprisindeks ophøre, er parterne enige om at aftale tilsvarende reguleringsmekanisme, som i alt væsentligt må forventes at føre til samme resultat.
 
9.7 Klienten fremsender specificeret royaltyopgørelse til Designeren kvartalsvis med attestation af årets salg fra Klientens statsautoriserede revisor i forbindelse med revisionen af Klientens årsregnskab. Revisorattestation sker for Klientens regning. Betaling af royalty for det pågældende kvartal skal finde sted senest ved udgangen af den efterfølgende måned. Designeren har ret til for egen regning at lade sin revisor afstemme royaltyberegningerne med Klientens bogføring.
 
9.8 Klienten betaler en royalty på % af alle udfakturerede beløb (faktura, pris ab fabrik) pr. solgt eksemplar for de overdragne rettigheder. Den anførte royaltyprocent gælder også i tilfælde, hvor produktet (herunder som specialvare) sælges i ændret udførelse under anvendelse af andre materialer eller som variant. Endvidere gælder den anførte royaltyprocent ved salg af reservedele.
 
9.9 Et eksemplar af produktet anses for solgt, når det forlader Klientens virksomhed eller en virksomhed ejet af tredjemand, der i henhold til pkt. 3, stk. 2 har fået overdraget produktionsrettighederne.
 
9.10 For produkter og reservedele, som Klienten eller dennes medarbejdere selv aftager uden at betale herfor, svares en royalty på kr. ekskl. moms.
 
9.11 Klienten fremsender kvartalsvis specificeret royaltyopgørelse til Designeren. Attestation af årets salg skal fremkomme fra Klientens statsautoriserede revisor i forbindelse med revision af Klientens årsregnskab. En sådan attestation sker for Klientens regning. Betaling af royalty for det pågældende kvartal skal finde sted senest ved udgangen af den efterfølgende måned. Designeren har ret til for egen regning at lade sin revisor afstemme royaltyberegningerne med Klientens bogføring.
 

10. Salgets påbegyndelse
10.1 Produkter baseret på designet skal udbydes til salg senest måneder efter, at godkendt produktionsmodel foreligger.
 
10.2 Såfremt designet ikke er udbudt til salg inden fristen i stk. 1, kan Designeren fremsende påkrav til Klienten om, at produktet skal udbydes til salg inden (fx 7) kalenderdage fra påkravets modtagelse. Sker dette ikke, er Designeren berettiget til straks at hæve aftalen.
 
10.3 Ophæves aftalen i medfør af stk. 2, er Klienten dog indtil kalenderdage efter modtagelsen af ophævelsen berettiget til, i overensstemmelse med aftalens vilkår, at færdiggøre selve produktet baseret på designet, dog kun som Klienten havde under produktion eller på lager, da Klienten modtog meddelelse om ophævelsen.
 
10.4 Klienten har ret til forlængelse af den i stk. 1 angivne frist ved forsinkelse af udbud af designet til salg, der er en følge af Designerens forhold.
 
 
 
11. Minimumssalg mv.
11.1 Klienten er pligtig at fremme produktion og salg bedst muligt. Sælger Klienten efter ét år fra produktionens påbegyndelse mindre end, hvad der svarer til et royaltybeløb på kr. pr. år ekskl. moms, er Designeren berettiget til at overlade rettighederne efter denne aftale helt eller delvist til tredjemand, til helt at fratage Klienten hans ret til at producere og/eller forhandle i henhold til denne aftale eller at få udbetalt et mindstebeløb på kr. ekskl. moms.
 
11.2 Overskrides leveringstiden på bestillinger, som Klienten modtager inden for efter produktionens påbegyndelse med mere end måneder, er Designeren berettiget til at overlade rettighederne efter denne aftale helt eller delvist til tredjemand eller til helt at fratage Klienten hans ret til at producere og/eller forhandle i henhold til denne aftale.
 
11.3 Designeren skal ved anbefalet brev til Klienten meddele denne, hvorvidt han i henhold til pkt. 11.1 eller 11.2 helt fratager Klienten hans ret til at producere og/eller forhandle i henhold til denne aftale eller blot overlader rettighederne helt eller delvist til tredjemand.
 
 
12. Ophævelse ved misligholdelse
I tilfælde af at nærværende aftale væsentligt misligholdes af en af parterne, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Såfremt aftalen ophæves af Designeren, er Klienten ikke berettiget til at foretage yderligere salg af produktet.
 
 
13. Krænkelser og påtale
13.1 Klienten skal påtale krænkelser af Designerens rettigheder inden for det geografiske område, som aftalen omfatter, jf. pkt. 4.1. Endvidere er Klienten forpligtet til at iværksætte sådanne retlige skridt, som måtte være nødvendige for at bringe krænkelsen til ophør.
 
13.2 Designeren skal meddele alle fornødne oplysninger og i øvrigt yde nødvendig bistand ved eventuel retsforfølgning, hvad enten retsforfølgningen er påbegyndt af tredjemand eller Klienten.
 
13.3 Der skal ved tilkendelse af erstatning eller godtgørelse for tredjemands krænkelse ske fordeling af erstatningen mellem Klienten og Designeren med 50 % til hver, med mindre en anden fordeling er sket ved rettens mellemkomst.
 
 
14. Opsigelse
Klienten og Designeren er hver især berettiget til at opsige nærværende aftale med (fx 6) måneders varsel til den 1. januar i det følgende kalenderår.
 
 
15. Værneting og lovvalg
15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende aftalen og dens forståelse, eller ethvert forhold vedrørende aftalen, der ikke kan afgøres mellem parterne, skal indbringes for Sø- og Handelsretten.
 
15.2 Dansk ret finder anvendelse ved afgørelse af parternes uoverensstemmelse.
 
 
16. Bilag
Til nærværende aftale er knyttet følgende bilag:
 
1. Identifikationsbeskrivelse af designet herunder kravspecifikation og tegningsliste af .
2. Evt. aftale vedrørende udvikling af design af .
 
 
 
 
Dato: Dato:
 
Designeren: Klienten:
 
 
 
 
Kursiv og irrelevant tekst slettes.
 
 
Side 1
2.4.17 Royaltyaftale vedrørende produktion af allerede udviklet design (2005-05-26)

Side 2 ud af 2 (16 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere