Introduktion til regnskabsanalyse - Kim Østergaard - Iværksætter Debatten Amino
på Amino

Om denne blog

Kim Østergaard
 

Syndication

 

Archives

 

Introduktion til regnskabsanalyse

Skrevet  05-01-2011 18:19  af  Kim Østergaard 

Jeg har efterhånden set flere på Amino debattere regnskabsanalyse, nøgletal m.v. Derfor vil jeg gerne være med til at give en grundlæggende forståelse herfor, og på et niveau, hvor alle kan være med.

Formålet med en regnskabsanalyse
Formålet må først og fremmest være at vurdere virksomhedens økonomiske situation. Derudover kan denne vurdering anvendes til at estimere nogle tal for den forventede udvikling.
Regnskabsanalysen kan både anvendes på din egen virksomhed, men også hvis du står overfor køb af en anden virksomhed. Nogle elementer i nedenstående gennemgang kan desuden være relevante, når du yder lån til dine debitorer.

Regnskabsanalysens opbygning
Analysens fremgangsmåde kan opdeles således:

1. Læs regnskabet og dan dig et overblik
2. Analysér regnskabet
3. Lav en konklusion

Nedenfor vil jeg gennemgå de tre punkter.

Punkt 1) Læs regnskabet og dan dig et overblik
Udover siderne med tal, giver regnskabets øvrige sider også værdifulde oplysninger.

1. Regnskabet bør altid gennemses for fejl eller mangler. Mangler der sider. Er sammentællingerne korrekte, Stemmer aktiver og passiver osv.
2. Dernæst bør du læse revisorens påtegning. Her kan du læse, hvordan revisor forholder sig til regnskabet; med eller uden revision eller blot et review. Samtidig fortæller påtegningen også, om der er supplerende oplysninger eller forbehold. Eksempelvis supplerende oplysninger om ulovligt aktionærlån og forbehold for værdiansættelse af virksomhedens aktiver.
3. Ledelsesberetningen bør også gennemlæses, idet den bl.a. fortæller om virksomhedens aktiviteter, udviklingen samt oplysninger om væsentlige forhold, der har påvirket eller kommer til at påvirke virksomheden.
4. Regnskabspraksis fortæller, hvordan regnskabet er opbygget og hvilken praksis, der er anvendt. Eksempelvis om ejendomme er indregnet til kostpris osv.

Punkt 2) Analysér regnskabet
De fleste med en baggrund fra handelsskolen husker sikkert Lars-F-modellen. En model som jeg vil anbefale dig at anvende, da den giver en god struktur i analysen.

Nedenfor ser du, hvorfor den kaldes Lars-F-modellen:

(L)ikviditet
(A)ktivitet
(R)entabilitet og indtjeningsevne
(S)oliditet og risiko
(F)aresignaler

Likviditet
Ved analyse af likviditet er det vigtigste nøgletal likviditetsgrad.
Likviditetsgraden beregnes således: (Omsætningsaktiver / kortfristet gæld) x 100
Ved analyse af likviditeten er det selvfølgelig også interessant at gennemgå likviditetsbudgettet og pengestrømopgørelsen, hvis dette materiale forelægger.

Aktivitet
Ved analyse af aktivitet er de vigtigste nøgletal nulpunktsberegninger.
Derudover kan det være vigtigt at se på omkostningsstrukturen, valutarisici, produktsammensætning og naturligvis også en vurdering af udbud og efterspørgsel på de varer, der indgår i selve aktiviteten.

Rentabilitet og indtjeningsevne
Ved analyse af rentabilitet og indtjeningsevne er de vigtigste nøgletal aktivernes omsætningshastighed, overskudsgrad, afkastningsgrad, dækningsgrad og egenkapitalens forrentning.
Aktivernes omsætningshastighed beregnes således: (Omsætning / aktiver i alt) x 100
Overskudsgraden beregnes således: (Resultat før renter / omsætning) x 100
Afkastningsgraden beregnes således: (Resultat før renter / aktiver i alt) x 100
Dækningsgraden beregnes således: (Dækningsbidrag / omsætning) x 100
Egenkapitalens forrentning beregnes således: (Resultat efter renter / egenkapital) x 100

Der bør ligeledes tages højde for eventuelle opskrivninger i resultatopgørelsen samt posteringer på egenkapitalen.

Soliditet og risiko
Ved analyse af soliditet og risiko er det vigtigste nøgletal soliditetsgrad.
Soliditetsgraden beregnes således: (Egenkapital / aktiver) x 100

Du bør ligeledes vurdere den finansielle risiko (rente- og valutaudviklingen) samt pantsætninger og eventualforpligtelser.

Faresignaler
Du bør ligeledes se, om der foreligger nogle af følgende faresignaler:
- Hyppige skift af revisor
- Høj personaleomsætning
- Ændringer i regnskabspraksis
- Stigning i antallet af eventualforpligtelser
- Opstår positivt resultat konsekvent ved frasalg af aktiviteter
- Osv.

Listen er ikke udtømmende, men i bund og grund, handler det om at bruge sin sunde fornuft.

Punkt 3) Lav en konklusion
Ud fra de to første punkter, har du nu mulighed for at lave en konklusion, der omfatter alle de væsentlige punkter en regnskabsanalyse bør indeholde. 

Jeg håber, at du finder ovenstående nyttigt, og det har givet dig en grundlæggende forståelse for regnskabsanalyse.

God fornøjelse!

Venlig hilsen
Kim Østergaard


Besøg vores andre hjemmesider :